สถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายพระพรในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

6