สถานเอกอัครราชทูตให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวฐานิดา เมนะเศวต อุปทูต และนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย และผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้บรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการอุดมศึกษาของสวีเดน และความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน รวมทั้งระบบนวัตกรรมของสวีเดน และการจัดตั้งศูนย์ Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคนอร์ดิก