สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มกับความร่วมมือด้านการศึกษา

          สืบเนื่องจากการหารือกับ รศ.ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร จุฬาฯ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2564 เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยในสวีเดน

          เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 ที่ปรึกษา ดลวีร์ วรานนท์ ได้พบหารือกับศาสตราจารย์ Niklas Hedin ภาควิชา Materials and Environmental Chemistry มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม (Stockholm University) และ ดร. Martin Arvidsson ผู้ประสานงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือที่จุฬาฯ ประสงค์จะผลักดันร่วมกับมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างกัน การจัดกิจกรรมพบหารือระหว่างนักวิจัยของทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การร่วมกันจัดงานแข่งขันด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ และการแลกเปลี่ยนพื้นที่การทดลองงานวิจัย (sandbox) ระหว่างกันผู้แทนมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์มมีความสนใจที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทย และจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือในแต่ละหัวข้อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ สถานทูตจะผลักดันความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของไทยและของสวีเดนต่อไป