นิติกรณ์ (หนังสือมอบอำนาจ)

ท่านสามารถจองเวลาทำนิติกรณ์ หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 

ท่านโปรดทำการจองเวลาเพื่อทำนิติกรณ์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำนิติกรณ์ข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา

 

หากท่านมีความประสงค์ที่จะทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ญาติที่อยู่ประเทศไทยนำไปใช้ทำธุรกรรมต่าง ๆ แทนตัวท่าน ขอความกรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

*กรณีขอทำหนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอม และการรับรองลายมือชื่อ ท่านต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่สามารถส่งเอกสารมาทำนิติกรณ์ทางไปรษณีย์ได้ และเปิดทำการทุกวันอังคารและวันพุธเท่านั้น ระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 น. โดยต้องทำการนัดหมายเวลาตามด้านบนก่อนทุกครั้ง*

 

เอกสารประกอบ*กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารประกอบต่อไปนี้มาอย่างละ 2 ชุด ต่อการขอหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ (หากท่านต้องการทำมากกว่า 1 ฉบับจะต้องเพิ่มสำเนาเอกสารตามจำนวนหนังสือมอบอำนาจที่ท่านต้องการทำ)

เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุอยู่ (หากหมดอายุจะต้องนัดหมายมาทำบัตรประชาชนไทยใหม่) (2 ฉบับ/ หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด)

2. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (1 ฉบับ/ หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด) *การมอบอำนาจเรื่องที่ดิน กรุณาสอบถามกรมที่ดินเกี่ยวกับข้อความที่ต้องเขียนลงในหนังสือมอบอำนาจนี้ เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนตามที่ปลายทางกำหนด

3. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจัดการนั้น ๆ มาด้วย (2 ฉบับ/ หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด) เช่น

    3.1 ธุรกรรมเกี่ยวกับบุตรในปกครอง จะต้องมีเอกสารดังนี้

         - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีชื่อบุตรสำเนาทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่าพร้อมบันทึก สำเนาเอกสารการมีอำนาจปกครองบุตร ( ปค. 14) เป็นต้น

    3.2 ธุรกรรมเกี่ยวกับด้านที่ดิน จะต้องมีเอกสารดังนี้

        - สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาเอกสารสิทธิ์ นส.3ก เป็นต้น

4.  ใบคำร้องขอทำนิติกรณ์ กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อ (1 ฉบับ)  แบบฟอร์มคำร้อง

เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุอยู่ (2 ฉบับ/ หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด)

 

ค่าธรรมเนียม

175 โครน่าสวีเดน ต่อหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ (โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วย Swish และรับชำระที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายนิติกรณ์ได้ที่เบอร์ 085 880 4258 (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 14.00-16.00น.) หรือส่งข้อความทางอีเมล์ legalization@thaiembassy.se

นิติกรณ์ (หนังสือให้ความยินยอม) 

ท่านสามารถจองเวลาทำนิติกรณ์ หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 

ท่านโปรดทำการจองเวลาเพื่อทำนิติกรณ์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำนิติกรณ์ข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา

 

หนังสือให้ความยินยอมเป็นเอกสารที่บิดาหรือมารดา ลงนามยินยอมให้บุตรที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ทำหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ใช้ในกรณีที่บิดาหรือมารดาไม่สามารถเดินทางไปลงนามในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าพนักงานกระทรวงการต่างประเทศได้ด้วยตนเอง

*กรณีขอทำหนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอม และการรับรองลายมือชื่อ ท่านต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่สามารถส่งเอกสารมาทำนิติกรณ์ทางไปรษณีย์ได้ และเปิดทำการทุกวันอังคารและวันพุธเท่านั้น ระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 น. โดยต้องทำการนัดหมายเวลาตามด้านบนก่อนทุกครั้ง*

 

เอกสารประกอบ *กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารประกอบต่อไปนี้มาอย่างละ 2 ชุด ต่อการขอหนังสือยินยอม 1 ฉบับ และท่านต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งของบิดาและมารดา กรณีปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้นำสำเนา ปค.14 มาประกอบ*

สำหรับบิดา/มารดาที่มีสัญชาติไทย

 1. คำร้องขอนิติกรณ์ (Application for legalization) คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ของบิดา/มารดา ฉบับจริง และสำเนา 
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดาของบิดา/มารดา
 4. สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร 
 5. สำเนาบัตรประชาชนไทยที่ยังมีอายุอยู่ของบุตร
 6. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตร
 7. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของบุตร (หากมี)
 8. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ปค. 14 ใบหย่า ใบสำคัญการหย่าพร้อมบันทึก ฯลฯ 

สำหรับบิดา/มารดาที่ไม่มีสัญชาติไทย

 1. คำร้องขอนิติกรณ์ (Application for legalization) คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุอยู่ของบิดา/มารดาที่ไม่มีสัญชาติไทย ฉบับจริง และสำเนา 
 3. สำเนาใบรับรองครอบครัว (Family certificate or Familjebevis) ที่มีตราประทับและลายเซ็นจาก Skatteverket ฉบับจริง และสำเนา
 4. สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร 
 5. สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ของบุตร 
 6. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตร 
 7. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของบุตร (หากมี)
 8. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ปค. 14 ใบหย่า ใบสำคัญการหย่าพร้อมบันทึก ฯลฯ 

 

ค่าธรรมเนียม

175 โครน่าสวีเดน ต่อหนังสือให้ความยินยอม 1 ฉบับ (โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วย Swish และรับชำระที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายนิติกรณ์ได้ที่เบอร์ 085 880 4258 (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 14.00-16.00น.) หรือส่งข้อความทางอีเมล์ legalization@thaiembassy.se

นิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร)

ท่านสามารถจองเวลาทำนิติกรณ์ หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 

ท่านโปรดทำการจองเวลาเพื่อทำนิติกรณ์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำนิติกรณ์ข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา

 

การนำเอกสารภาษาท้องถิ่น หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของทางสวีเดนหรือทางลัตเวีย เพื่อใช้ประกอบธุรกรรมต่างๆ ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองเอกสารจากหน่วยงานในประเทศสวีเดน ก่อนที่จะนำไปใช้กับหน่วยงานในประเทศไทย โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. นำเอกสารไปรับรองที่ โนตารี พับลิค (Notary Public) ในประเทศสวีเดน (หรือโนตารี พับลิค ในประเทศลัตเวีย สำหรับคนไทยในลัตเวีย)
 2. เมื่อทางโนตารี พับลิค ทำการรับรองเอกสารให้แล้ว ให้นำเอกสารไปรับรองต่อที่กระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน the Ministry of Foreign Affairs (UD Juridiska Expedition) of Sweden (หรือกระทรวงการต่างประเทศของลัตเวีย Ministry of Foreign Affairs of Latvia สำหรับคนไทยในลัตเวีย)
 3. จากนั้นจึงสามารถนำเอกสารที่ได้รับการรับรองจากทั้ง 2 หน่วยงานข้างต้น มาให้ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ดำเนินการรับรองเอกสารให้ท่านได้

 

การรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ท่านสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยที่ท่านจะต้องจองเวลาก่อนมาเท่านั้น โดยสามารถรอรับเอกสารกลับไปได้ภายในวันเดียวกัน หรือ ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ โดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดส่งไปรษณีย์ของ Postnord

 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. คำร้องขอทำนิติกรณ์ ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงชื่อ  แบบฟอร์มคำร้อง
 2. เอกสารต้นฉบับที่ต้องการรับรอง โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจาก Notary Public และ กระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนหรือลัตเวียแล้วเท่านั้น
 3. สำเนาเอกสารทุกหน้าของเอกสารในข้อที่ 2 (1 ชุด)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาของหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุอยู่ (1 ฉบับ)
 5. กรณีส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ให้แนบซองเปล่าสำหรับการจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน (ขนาด C4) และ ป้ายฉลากการส่งแบบลงทะเบียนจาก Postnord (หากมาดำเนินการรับรองเอกสารด้วยตนเองที่สถานทูตฯ ไม่ต้องจัดเตรียมมา)

วิธีการซื้อป้ายฉลากการส่งแบบลงทะเบียนจาก Postnord (REKOMENDERAD BREV, INTERNETBETALD)

          - กรุณาเข้าไปที่ https://www.postnord.se/

          - กด Köp frakt online

          - เลือก REK

          - เลือก 250 gram

          - กรอกที่อยู่ของสถานทูตฯ ในช่องผู้ส่ง (Sender/ Avsändare)

        Royal Thai Embassy (Legalization)

        BOX 26220

        100 40 STOCKHOLM

           - กรอกชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สวีเดนหรือลัตเวีย ในช่องผู้รับ (Recipient/ Mottagare) 

        *ในช่องอีเมล กรุณากรอก Email address ของท่านทั้งในช่องผู้ส่งและผู้รับ

           - พิมพ์ป้ายฉลากการส่งแบบลงทะเบียนออกมาแล้วแปะบนซองเปล่า และส่งมาพร้อมกับเอกสารของท่าน

หมายเหตุ : การซื้อฉลากแบบลงทะเบียน REK มาล่วงหน้า ต้องเข้าไปซื้อบนเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดนเท่านั้น (ไม่สามารถไปซื้อได้จากตัวแทน Post ombord ต่างๆ ได้  และบนหน้าซองส่งกลับต้องระบุ เป็นแบบ INTERNETBETALD เท่านั้น (EJ KONTANTBETALD) 

 

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 175 โครน่าสวีเดน/ ตราประทับ (กรณีส่งเอกสารมารับรองทางไปรษณีย์ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล์ของท่านในแบบฟอร์มคำร้องขอทำนิติกรณ์ และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อท่านเพื่อชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธี Swish)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 085 880 4258 (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 14.00-16.00 น.) หรือส่งข้อความทางอีเมล์ legalization@thaiembassy.se