นิติกรณ์ (หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอม)

ท่านสามารถจองเวลาทำนิติกรณ์ หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 

ท่านโปรดทำการจองเวลาเพื่อทำนิติกรณ์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำนิติกรณ์ข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะทำหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอมเพื่อให้ญาติที่อยู่ประเทศไทยนำไปใช้ทำธุรกรรมต่าง ๆ แทนตัวท่าน ขอความกรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1.  จัดเตรียมเอกสาร

ผู้มอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุอยู่ (หากหมดอายุจะต้องนัดหมายมาทำบัตรประชาชนไทยใหม่)

 2. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

 2.1 ธุรกรรมเกี่ยวกับบุตรในปกครอง จะต้องมีเอกสารดังนี้

 - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีชื่อบุตรสำเนาทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่าพร้อมบันทึก สำเนาเอกสารการมีอำนาจปกครองบุตร ( ปค. 14) เป็นต้น

2.2 ธุรกรรมเกี่ยวกับด้านที่ดิน จะต้องมีเอกสารดังนี้

- สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาเอกสารสิทธิ์ นส.3ก เป็นต้น

 2.3 ธุรกรรมด้านอื่นๆ จะต้องนำสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจัดการนั้น ๆ มาด้วย

 

ผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุอยู่

 

 1. นำเอกสารตามข้อ 1 มาที่สถานทูตฯ โดยกรุณาถ่ายสำเนาเอกสารประกอบมาอย่างละ 2 ชุด ต่อหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอม 1 ฉบับ (หากท่านต้องการทำมากกว่า 1 ฉบับจะต้องเพิ่มสำเนาเอกสารตามจำนวนหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอมที่ท่านต้องการทำ ซึ่งท่านจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถทำผ่านออนไลน์หรือไปรษณีย์ได้) ทุกวันอังคาร และ วันพุธ เท่านั้น ระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 น. โดยต้องทำการนัดหมายเวลาตามด้านบนก่อนทุกครั่ง

 

 1. ค่าธรรมเนียม 175 โครน่าสวีเดน ต่อหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอม 1 ฉบับ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วย Swish เท่านั้น)

 

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ 08-588 04252  ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. หรืออีเมลสอบถามได้ที่ register@thaiembassy.se

นิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร)

หากท่านประสงค์จะให้สถานทูตรับรองเอกสารที่ออกจากหน่วยงานหรือทางการของสวีเดน เพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆ ที่ประเทศไทย ท่านจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ท่านสามารถจองเวลาทำนิติกรณ์ หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 

ท่านโปรดทำการจองเวลาเพื่อทำนิติกรณ์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำนิติกรณ์ข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา

เอกสารที่ต้องใช้

1.  คำร้องขอทำนิติกรณ์ ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงชื่อ  แบบฟอร์มคำร้อง

2.  เอกสารต้นฉบับที่ต้องการรับรองพร้อมสำเนา โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจาก
   1. Notarius Publicus
   2. กระทรวงการต่างประเทศสวีเดนแล้วเท่านั้น

3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 175 โครน่าสวีเดน  (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วย Swish เท่านั้น)

สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยท่านต้องจองเวลาที่ด้านบนก่อนทุกครั้ง  (ท่านสามารถรับเอกสารกลับไปได้ภายในวันเดียวกัน)   หรือส่งทางไปรษณีย์ (ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับการจัดส่งไปรษณีย์ของ Postnord) หากท่านส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปแจ้งหมายเลข Swish แก่ท่าน

ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งเอกสารให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (posten.se/skicka) และซอง C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยผู้ร้องแจ้งที่ไปรษณีย์ตามข้อความต่อไปนี้

 • Porto för REK inrikes. För 250 gram.

  Avsändare
  Royal Thai Embassy
  BOX 26220
  100 40 STOCKHOLM

  Motagareที่อยู่ที่สวีเดนของผู้ร้อง