เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อการทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอม

โปรดถ่ายสำเนาเอกสารประกอบต่อไปนี้มาอย่างละ 2 ชุด ต่อหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอม 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 150 โครน่าสวีเดน ต่อหนังสือมอบอำนาจ/ยินยอม 1 ฉบับ

                 ผู้มอบอำนาจ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของมารดา พร้อมสำเนา
  2. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดา
  3. สำเนาสูติบัตรของบุตร
  4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีชื่อบุตร
  5. สำเนาเอกสารการมีอำนาจปกครองบุตร

สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  สำเนาทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่าพร้อมบันทึก 

                ผู้รับมอบอำนาจ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย
  2. สำเนาทะเบียนบ้านไทย