หนังสือให้ความยินยอม (Letter of Consent)

หนังสือให้ความยินยอมเป็นเอกสารที่บิดาหรือมารดา ลงนามยินยอมให้บุตรที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ทำหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ใช้ในกรณีที่บิดาหรือมารดาไม่สามารถเดินทางไปลงนามในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าพนักงานกระทรวงการต่างประเทศได้ด้วยตนเอง

*กรณีขอทำหนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอม และการรับรองลายมือชื่อ ท่านต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่สามารถส่งเอกสารมาทำนิติกรณ์ทางไปรษณีย์ได้*

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนที่ท่านจะเดินทางมาที่สถานทูตฯ ได้ที่ลิงค์นี้ 

 

เอกสารประกอบ *กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารประกอบต่อไปนี้มาอย่างละ 2 ชุด ต่อการขอหนังสือยินยอม 1 ฉบับ

สำหรับบิดาและ/หรือมารดาที่มีสัญชาติไทย

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์ (Application for legalization) คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ของบิดาและ/หรือมารดา ฉบับจริง และสำเนา 
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดาของบิดาและ/หรือมารดา
 4. สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร 
 5. สำเนาบัตรประชาชนไทยที่ยังมีอายุอยู่ของบุตร
 6. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตร
 7. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของบุตร (หากมี)
 8. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ปค. 14 ใบหย่า ใบสำคัญการหย่าพร้อมบันทึก ฯลฯ 

สำหรับบิดาหรือมารดาที่ไม่มีสัญชาติไทย

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์ (Application for legalization) คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุอยู่ของบิดาและ/หรือมารดาที่ไม่มีสัญชาติไทย ฉบับจริง และสำเนา 
 3. สำเนาใบรับรองครอบครัว (Family certificate or Familjebevis) ที่มีตราประทับและลายเซ็นจาก Skatteverket ฉบับจริง และสำเนา
 4. สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร 
 5. สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ของบุตร 
 6. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตร 
 7. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของบุตร (หากมี)
 8. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ปค. 14 ใบหย่า ใบสำคัญการหย่าพร้อมบันทึก ฯลฯ 

 

ค่าธรรมเนียม

175 โครน่าสวีเดน ต่อหนังสือให้ความยินยอม 1 ฉบับ (โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วย Swish และรับชำระที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายนิติกรณ์ได้ที่เบอร์ 085 880 4258 (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 14.00-16.00น.) หรือส่งข้อความทางอีเมล์ legalization@thaiembassy.se