การทำหนังสือเดินทาง

ท่านสามารถจองเวลาทำหนังสือเดินทาง /ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 
โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำหนังสือเดินทางข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา

ขั้นตอนการมาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางไทย สามารถดูได้จากลิงก์นี้ https://youtu.be/_lN1l9oDgfE


1
. ข้อมูลทั่วไป/เงื่อนไข

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่  รูปถ่ายใบหน้า ม่านตา และลายนิ้วมือ ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง
2. การทำหนังสือเดินทาง ท่านจึงต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้องมีการเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูปและภาพม่านตา
3. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวในประเทศสวีเดน หรือลัตเวีย ต้องเป็นการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทดแทนเล่มเดิมที่หมดอายุ ใกล้หมดอายุ ชำรุด สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
4. การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ จึงขอให้ท่านวางแผนช่วงเวลาทำหนังสือเดินทางให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้งานของท่าน  ทางสถานทูตฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณีหาก ท่านไม่ได้รับหนังสือเดินทาง ทันตามกำหนดเดินทางของท่าน 
5. กรณีหนังสือเดินทางของท่านได้หมดอายุลงแล้ว และท่านต้องการทำเล่มใหม่ ไม่มีค่าปรับใดๆ ทั้งสิ้น และท่านสามารถจองเวลาเพื่อขอทำเล่มใหม่ได้
6. การปรับระเบียบใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564
    6.1  บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว กล่าวคือ บุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์แต่ได้ทำการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยแล้ว สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี หรือ หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุใช้งานไม่เกิน 10 ปี ก็ได้  เว้นแต่เป็นการยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ขอได้เฉพาะหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น
   6.2  บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) สามารถขอทำหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน 5 ปีเท่านั้น
7.  กรณีที่ผู้ร้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยแต่หมดอายุ/สูญหาย โปรดทำการนัดหมายเวลากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำบัตรประชาชนไทยใหม่ให้เรียบร้อยก่อน มิเช่นนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่านได้
8.  กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุลในหนังสือเดินทาง ตามการสมรสหรือการหย่า ผู้ร้องจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร์ (ที่เขตหรืออำเภอ) ที่ประเทศไทยก่อน (โดยไปดำเนินการด้วยตนเอง หรือทำเรื่องมอบอำนาจให้ญาติหรือเพื่อนที่เมืองไทยดำเนินการให้ก็ได้) และเมื่อแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์เสร็จแล้ว จึงมาดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย
9.  ผู้ยื่นคำร้องที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ต้องมีบิดาและมารดามาแสดงตัวขณะยื่นคำร้องฯ ด้วย ยกเว้นกรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส/หย่าร้างกัน และฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตร ต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อ 2.2 ด้านล่าง)
10. ผู้ที่เกิดในต่างประเทศและยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย สามารถขอทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ 1 ครั้ง (อายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี) โดยเมื่อได้รับหนังสือเดินทางเล่มแรกแล้ว ควรนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยให้เรียบร้อย สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 หากผู้ยื่นคำร้องยังไม่ได้นำชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ไทย และไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านไทย มาแสดง
11. ในการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่ (บุคคลที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขี้นไป) จักต้องเคยทำบัตรหรือมีบัตรประชาชนไทยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย มิเช่นนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านได้ (บัตรประชาชนไทยใบแรกต้องกระทำจากอำเภอที่ประเทศไทยเท่านั้น) ยกเว้นการขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรก
12. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี 350  โครนาสวีเดน และ หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี 500 โครนาสวีเดน ชำระด้วยการ Swish เท่านั้น เริ่ม 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป (ไม่รับการจ่ายด้วยบัตรเครดิต) รับบริการขอทำหนังสือเดินทางให้เสร็จก่อน จึงจะทำการชำระค่าธรรมเนียม โดยหากชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้
13. การแต่งกายสำหรับทำหนังสือเดินทาง ท่านไม่ควรสวมแว่นตาดำ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ที่มีสี ไม่ติดหรือต่อขนตาปลอม  ไม่ต่อเล็บยาวจนเกินไป และไม่ควรย้อมสีผมสีสว่างจนเกินไป ซึ่งสิ่งดังกล่าวข้างต้นนี้ จะทำให้อัตลักษณ์ของผู้ร้องเปลี่ยนไปจนอาจเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางหรือเมื่อใช้หนังสือเดินทางได้
14. สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำลายหรือดำเนินการอื่นใดกับหนังสือเดินทางซึ่งออกให้แก่ผู้ร้องไว้แล้ว แต่ไม่มีผู้มารับหนังสือเดินทางตามกำหนดนัดเป็นเวลาเกินกว่า 90 วันขึ้นไป ตามระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ หนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านจะถูกยกเลิกจากกระทรวงฯ และท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อีกครั้ง
15. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
16. กรณีท่านต้องการขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน ท่านจะต้องสามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรือตั๋วเครื่องบินเพื่อใช้ในการเดินทางโดยด่วนต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  โดยขอความกรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ก่อนที่หมายเลข +46 8 588 04 255 ติดต่อได้ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
(วันจันทร์ - วันศุกร์) (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง ข้อ 2.4)

สถานเอกอัครราขทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องมีเอกสารสำคัญไม่ครบถ้วน ขอความกรุณาเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนตามข้อมูลด้านล่าง

 

2. การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

2.1 กรณีหนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป)


1. กรุณาเตรียมเอกสาร ตามข้อมูลในเช็คลิสค์ รายการเอกสารให้ครบถ้วน คลิกที่นี่   (Check list)
2, กรอกแบบฟอร์มคำร้อง และหนังสือยืนยันความถูกต้อง  อย่างละ 1 ฉบับ คลิกที่นี่ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและหนังสือยืนยัน)  
3.  หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)
4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงที่มีอายุอยู่เท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีบัตรหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาจองเวลาเพื่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ให้เรียบร้อยก่อนได้บนเวบไซต์ของสถานทูตฯ ฝ่ายบัตรประชาชนไทย)  
หมายเหตุ การทำบัตรประชาชนไทยใช้เวลาอย่างน้อง 30 นาที กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนจะสามารถขอรับบริการทำหนังสือเดินทางได้ 
5. ค่าธรรมเนียม 350 โครนาสวีเดน 
    -สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 350 โครนาสวีเดน 
    -สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 500 โครนาสวีเดน   
     (โปรดชำระค่าธรรมเนีย ด้วย วิธีการ Swish เท่านั้นชำระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ หลังรับบริการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เสร็จสิ้นแล้ว
6. หากต้องการให้ส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่กลับทางไปรษณีย์ กรุณาเตรียมซองลงทะเบียนมาล่วงหน้า
   -มีสองวิธีให้เลือกในการลงทะเบียนซองส่งกลับมาล่วงหน้า กรุณาเตรียมซองเปล่าขนาด C5 มาให้พร้อม กรุณาเลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อนี้
       6.1 แบบลงทะเบียน REK มาล่วงหน้า ต้องเข้าไปซื้อบนเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดนเท่านั้น (การลงทะเบียนแบบออนไลน์นั้น ไม่สามารถไปซื้อได้จากตัวแทน Post ombord ต่างๆ ได้  บนหน้าซองส่งกลับต้องระบุ เป็นแบบ INTERNETBETALD เท่านั้น (EJ KONTANTBETALD)
          - กรุณาเข้าไปที่ https://www.postnord.se/
          -กด kop frakt online
          - เลือก REK
          -เลือก 100 gram (111 โครนาสวีเดน)
          - พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่ผู้ส่ง เป็นสถานทูตฯ คือ
                     Royal Thai Embassy Stockholm
                     BOX 26220
                    100 40 STOCKHOLM 
                    ช่องอีเมล กรุณาใส่อีเมล ของตัวท่านเองเพื่อที่ท่านจะได้รับใบเสร็จจากไปรษณีย์สวีเดน 
           - พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่ผู้รับ       
           - พิมพ์ใบนำส่ง ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 

      6.2 ซื้อแสตมป์มูลค่า 141 โครน่าสวีเดน  (แบบลงทะเบียนเท่านั้นสำหรับ 100 กรัม) มาติดลงบนซองเปล่า ขนาด C5 พร้อมทั้งจ่าหน้าซอง ชื่อ/ที่อยู่ผู้ส่งเป็นสถานทูตฯ และกรอกที่อยู่ส่งกลับของท่านให้ชัดเจน พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วย

ข้อควรทราบ    1. กรุณาเตรียมซองส่งกลับ 1 ซอง ต่อการส่งหนังสือเดินทาง 1 เล่ม
                        2. โปรดอย่าทำการลงทะเบียนซองส่งกลับมา เกินกว่า 10 วัน ล่วงหน้า ก่อนวันที่ท่านมีนัดหมาย เนื่องจากซองลงทะเบียนที่ซื้อบนเวบไซตืของ Postnord นั้นจะมีอายุเพียง 2 เดือนเท่านั้นนับจากวันที่ท่านทำการลงทะเบียนซื้อซองส่งกลับแบบออนไลน์
                        3. กรุณาไม่ลงชื่อผู้รับเป็นชื่อเด็ก โปรดใส่ชื่อผู้รับเป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากการส่งกลับเป็นแบบลงทะเบียน หากใส่ชื่อเด็กลงไปอาจทำให้ท่านไม่สามารถรับไปรษณีย์ได้ 

7. เอกสารเพิ่มเติม
   7.1 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณี ชื่อ/นามสกุล ในบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน (ใบเปลียนชื่อต้องเป็นเอกสารจากทางการไทยเท่านั้น
   7.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณี ชื่อ/นามสกุล ในทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน)
   7.3 หากหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหายและยังมีอายุอยู่ ต้องทำการแจ้งความก่อนและนำใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นสวีเดนมาแสดงด้วย

หมายเหตุ  สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
                สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี หากจำเป็น  

2.2  กรณีหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 20 ปี)

2.2.1 เอกสารของผู้เยาว์
1. กรุณาเตรียมเอกสาร ตามข้อมูลในเช็คลิสค์ รายการเอกสารให้ครบถ้วน คลิกที่นี่   (Check list)
2. กรอกแบบฟอร์มคำร้อง และหนังสือยืนยันความถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ คลิกที่นี่ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและหนังสือยืนยัน)   
3. หนังสือเดินทางไทย ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (ยกเว้นกรณีการขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก)
4. หนังสือเดินทางสวีเดน ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หากมี)
5. สำเนาสูติบัตรไทย 1 ชุด
6. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงที่มีอายุอยู่เท่านั้นพร้อมสำเนา 1 ชุด (หากเคยทำบัตรแล้วให้นำมาแสดงด้วย)
กรณีบัตรหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาติดต่อทำการขอทำบัตรประชาชนใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนล่วงหน้า จองเวลาทำบัตรประชาชนได้บนเวบไซต์ของสถานทุตฯ ฝ่ายบัตรประชาชนไทย
ข้อควรทราบ  การทำบัตรประชาชนใช้เวลา 30 นาที ในการออกบัตรใหม่ กรุณาจองเวลาเพื่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ให้ได้บัตรก่อนที่ท่านจะจองเวลาขอทำหนังสือเดินทาง 
                    การขอทำบัตรประชาชนใบแรกจักต้องกระทำที่อำเภอที่ประเทศไทยเท่านั้น 
7. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เยาว์ (ยกเว้นกรณีขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้บุตร ไม่ต้องแสดงทะเบียนบ้าน)
8. ค่าธรรมเนียม 350 โครนาสวีเดน (โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วยการ Swish เท่านั้น ชำระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ หลังรับบริการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เสร็จสิ้นแล้ว)
9. หากต้องการให้ส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่กลับทางไปรษณีย์ กรุณาเตรียมซองลงทะเบียนมาล่วงหน้า
   -มี 2 วิธีในการลงทะเบียนซองส่งกลับมาล่วงหน้า กรุณาเตรียมซองเปล่าขนาด C5 มาให้พร้อม กรุณา เลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อนี้
   9.1 แบบลงทะเบียน REK  มาล่วงหน้า จากเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดนเท่านั้น (การลงทะเบียนแบบออนไลน์นั้น ไม่สามารถไปซื้อได้จากตัวแทน Post ombord ต่างๆ ได้ บนหน้าซองส่งกลับต้องระบุ เป็นแบบ INTERNETBETALD เท่านั้น (EJ KONTANTBETALD)
          - กรุณาเข้าไปที่ https://www.postnord.se/
          -กด kop frakt online
          - เลือก REK
          -เลือก 100 gram (111 โครนาสวีเดน)
          - พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่ผู้ส่ง เป็นสถานทูตฯ คือ
                     Royal Thai Embassy Stockholm
                     BOX 26220
                    100 40 STOCKHOLM 
                    ช่องอีเมล กรุณาใส่อีเมล ของตัวท่านเองเพื่อที่ท่านจะได้รับใบเสร็จจากไปรษณีย์สวีเดน 
           - พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่ผู้รับ       
           - พิมพ์ใบนำส่ง ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 

9.2 ซื้อแสตมป์มูลค่า 141 โครนาสวีเดน (ส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้นสำหรับ 100 กรัม) มาติดลงบนซองเปล่า ขนาด C5 พร้อมทั้งจ่าหน้าซอง ชื่อ/ที่อยู่ผู้ส่งเป็นสถานทูตฯ และกรอกที่อยู่ส่งกลับของท่านให้ชัดเจน  พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วย

2.2.2 เอกสารของบิดา-มารดา กรณีปกครองบุตรร่วมกัน
1. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่มีอายุ ฉบับจริงของบิดา/มารดา (ที่มีสัญชาติไทย) พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. หนังสือเดินทางไทย ฉบับจริงของบิดา/มารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด 
3. กรณีบิดา/มารดาเป็นชาวต่างชาติ ต้องนำ หนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวสวีเดน/ต่างชาติ (ID Card) หรือ Körkort (ใบขับขี่) ของบิดา/มารดา มาแสดง พร้อมสำเนา 1 ชุด  
4. หากทั้งบิดาและมารดา ปกครองบุตรร่วมกันต้องมาลงนาม พร้อมกันทั้งบิดาและมารดา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ กรณีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามได้ หรือหากคนใดคนหนึ่งอยู่ประเทศไทยไม่สามารถเดินทางมาลงนามได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องมีเอกสาร หนังสือยินยอม (มีอายุไม่เกิน 90 วัน) ออกโดยที่ว่าการอำเภอของผู้ปกครองคนที่ไม่สามารถมาแสดงตนได้ และสำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้ให้ความยินยอม ลงนามกำกับ มาแสดงด้วย               

 2.2.3 เอกสารของบิดา - มารดา กรณีมีอำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียว (เอกสารประกอบที่ต้องใช้ ตามแต่กรณี ดังนี้)
1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงของผู้ปกครองบุตร (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง ของผู้ปกครองบุตร พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
              3.1  กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่เคยจดทะเบียนสมรส ต้องนำสำเนาใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครองบุตร 
              3.2  กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่า จะต้องนำสำเนาใบสำคัญการหย่า เช่น ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวมาด้วย 
              3.3  กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต จะต้องนำสำเนาใบมรณบัตรของไทยมาแสดงด้วย กรณีใบแสดงการเสียชีวิตเป็นภาษาต่างชาติ ต้องทำการแปลเป็นภาษาไทย และผ่านขั้นตอนการรับรองเอกสารให้เรียบร้อยก่อน
              3.4  กรณีผู้ปกครองเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติทำการหย่า (เอกสารที่มิใช่ภาษาไทย) หากคำสั่งศาลหรือหนังสือปกครองบุตรออกให้โดยศาลสวีเดน/ลัตเวีย จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไป
                    (1) รับรองผ่านกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน/ลัตเวีย 
                    (2) แปลเป็นภาษาไทย
                    (3) รับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน จึงจะสามารถใช้ประกอบคำร้องหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ได้
              3.5  กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม  ต้องมีเอกสารสำเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของไทยมาแสดง

ข้อควรทราบ    1. ผู้ปกครองที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่ผู้เดียวต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตด้วย
                        2. กรุณาเตรียมซองส่งกลับ 1 ซอง ต่อการส่งหนังสือเดินทาง 1 เล่ม
                        3. โปรดอย่าทำการลงทะเบียนซองส่งกลับมา เกินกว่า 10 วัน ล่วงหน้า ก่อนวันที่ท่านมีนัดหมาย เนื่องจากซองลงทะเบียนที่ซื้อบนเวบไซต์ของpostnord นั้นจะมีอายุเพียง 2 เดือนเท่านั้นนับจากวันที่ท่านทำการลงทะเบียนซื้อซองส่งกลับ
                        4. กรุณาไม่ลงชื่อผู้รับเป็นชื่อเด็ก โปรดใส่ชื่อผู้รับเป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากการส่งกลับเป็นแบบลงทะเบียน หากใส่ชื่อเด็กลงไปอาจทำให้ท่านไม่สามารถรับไปรษณีย์ได้
                        5. สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้หากจำเป็น       

 

   -สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง ไม่มีบริการรับแปลเอกสรใดๆ จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
                  -สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี หากจำเป็น  

 

2.3  การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency passport) หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) 
     

กรณีที่หนังสือเดินทางของท่านขาดอายุหรือสูญหาย โดยมีความจำเป็นต้องเดินทางเป็นการเร่งด่วน ภายใน 1-3 สัปดาห์
ไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้ ท่านสามารถติดต่อขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (อายุการใช้งาน 1 ปี) 
หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (อายุการใช้งาน 1 เดือน) โดยหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อท่านขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่

การยื่นคำร้อง
1. กรุณานัดหมายเวลาก่อนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือเดินทางก่อนเท่านั้น (ไม่รับการ Walk in) หากต้องการติดต่อขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินติดต่อได้ที่หมายเลข 08-588 04 255 (ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น.) หรืออีเมล มาสอบถามข้อมูล ทิ้งชื่อและเบอร์โทรกลับได้ที่ passport@thaiembassy.se
2. เมื่อท่านได้รับการยืนยันเวลานัดหมายจากเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติและข้อมูลก่อนล่วงหน้าที่อีเมล passport@thaiembassy.se 
3. การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินก็ดี ท่านต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้องมีการเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูปและภาพม่านตาหนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)
4. ท่านต้องสามารถแสดง หลักฐานสำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินหรือหลักฐานการสำรองเที่ยวบิน 1 ชุด เพื่อยืนยันถึงความเร่งด่วนของการเดินทางภายใน 1-3 สัปดาห์

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น

 1. คำร้องหนังสือเดินทาง และหนังสือยืนยันความถูกต้อง ที่กรอกแล้ว คลิกที่นี่   (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและหนังสือยืนยัน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงที่มีอายุอยู่เท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด กรณีบัตรหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาจองเวลาเพื่อนัดหมายทำบัตรใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนล่วงหน้า
 3. หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินหรือสำเนาหลักฐานการสำรองเที่ยวบิน 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียม 85 โครนาสวีเดน (สำหรับหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุ 1 ปี) โดยขอความกรุณาชำระโดยการ Swish เท่านั้น ชำระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ หลังรับบริการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ (เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ไม่มีค่าธรรมเนียม)
 6. ใบแจ้งความจากสำนักงานตำรวจท้องถิ่นสวีเดน (กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมฉบับที่สูญหายนั้นมีอายุอยู่)
 7.  กรณีที่ไม่สามารถแจ้งความได้ กรุณากรอกแบบฟอร์ม บันทุกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางแทนเล่มเดิมที่สูญหาย (ดาวน์โหลดแบบฟอรฟอร์ม)

หมายเหตุ  กรณีผู้เยาว์ กรุณาเตรียมเอกสารตามข้อ 2.2  และบิดา/มารดา ที่ปกครองบุตรร่วมกันต้องมาแสดงตัวทุกคน

2.4 กรณีพระภิกษุ

กรุณานัดหมายเวลาเพื่อตรวจสอบเอกสารกับเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าที่หมายเลข +46 8-588 04 255 ติดต่อได้ระหว่างเวลา14.00 - 16.00 ในวันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) หรืออีเมล์ passport@thaiembassy.se

 1. กรอกแบบฟอร์มคำร้อง คลิกที่นี่ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 2. หนังสือเดินทางราชการ/ธรรมดาฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. สำเนามติมหาเถรสมาคมฉบับปัจจุบันสำหรับพระธรรมทูตในการอนุมัติการขอออกหนังสือเดินทาง ซึ่งจะระบุชื่อและฉายาหรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง (มติฉบับเก่าที่ได้รับอนุมัติแล้วถือว่าหมดอายุ) หรือเอกสารจากศูนย์ควบคุมพระภิกษุไปต่างประเทศ (ศตภ.) สำหรับพระภิกษุทั่วไป
 4. ใบสุทธิพระภิกษุ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. เอกสารทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนบ้าน) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. บัตรประจำตัวประชาชนไทย (ที่ยังมีอายุอยู่) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 7. ค่าธรรมเนียม 350 โครนาสวีเดน (สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุ 5 ปี ) (โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วยการ Swish เท่านั้น)ชำระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ หลังรับบริการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เสร็จสิ้นแล้ว (ระยะเวลาการขออายุหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับที่ระบุในหนังสือมติมหาเถรฯ)
 8. ซองส่งกลับทางไปรษณีย์ สามารถเลือกทำได้วิธีใด วิธีหนึ่ง ดังนี้
      8.1 แบบลงทะเบียน REK จากเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se)  กรุณาเลือก 100 กรัม ราคา 111 โครนาสวีเดน โดยพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนเปล่าซองสีขาว (ขนาด C5) ให้เรียบร้อย (โปรดดูรายละเอียดวิธีการซื้อซองส่งกลับทางไปรษณีย์ได้ด้านล่าง) หรือ
      8.2 แปะแสตมป์ ราคา 141 โครนาสวีเดน ( ส่งแบบลงทะเบียนสำหรับ 100 กรัม) ลงบนซองเปล่าสีขาว (ขนาด C5) พร้อมทั้งจ่าหน้าซอง ชื่อ/ที่อยู่ ส่งกลับให้ชัดเจน

  หมายเหตุ  -กรุณาเลือกน้ำหนัก 100 กรัม ส่ง ได้ 1 คนเท่านั้น และกรุณาทำซองแยกกันคนละซอง
                  -หากท่านทำการลงทะเบียนซื้อแบบออนไลน์ จากเวบไซต์ portnord.se ตามข้อ 5.1 แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่มากกว่า 10 วัน ก่อนวันที่ท่านมีนัดหมายมาทำหนังสือเดินทาง เนื่องจากซองลงทะเบียนของท่านจะมีอายุเพียง 2 เดือนเท่านั้นนับจากวันที่ท่านทำการลงทะเบียนซื้อซองส่งกลับ

ข้อควรทราบ
1. กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือต่ออายุ ต้องแสดงเอกสารมติของมหาเถรสมาคม แจ้งอนุมัติให้พระภิกษุรูปดังกล่าวสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือให้ทดแทนเล่มที่สูญหาย (มติฉบับเก่าที่ได้รับอนุมัติแล้วถือว่าหมดอายุ) และใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นสวีเดน ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายและหนังสือเดินทางเล่มที่หายยังมีอายุอยู่ 
2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการออกหนังสือเดินทางให้ได้ 5 ปี หรือ 10 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ระบุใว้ในหนังสืออนุมัติที่หรือเอกสารจากศูนย์ควบคุมพระภิกษุไปต่างประเทศ (ศตภ.) สำหรับพระภิกษุทั่วไป

 

 

 

 

3.  การรับเล่มหนังสือเดินทาง

 3.1 หนังสือเดินทางจะผลิตเล่มที่ประเทศไทย แล้วจึงส่งมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ปกติผู้ร้องจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางภายใน 4-6 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้องฯ
 3.2 ผู้ยื่นคำร้องสามารถเลือกวิธีการรับเล่มได้ 2 วิธี โดยการมาขอรับเล่มเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือส่งกลับทางไปรษณีย์ด้วยซองลงทะเบียน
      กรณีที่เลือกรับเล่มด้วยตนเอง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการประทับตราและกำหนดวันนัดรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่าน ในวันศุกร์ เท่านั้น ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น.
ข้อควรทราบ หากท่านไม่มารับเล่มหนังสือเดินทางใหม่ของท่าน ภายใน 90 วัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหนังสือเดินทางของท่านตามกฎกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งท่านจักต้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่และทำการชำระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง
3.3 วิธีการเตรียมซองลงทะเบียนเพื่อส่งกลับ มี 2 วิธี กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อนี้
    1 แบบลงทะเบียน REK  มาล่วงหน้า จากเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดนเท่านั้น(การลงทะเบียนแบบออนไลน์นั้น ไม่สามารถไปซื้อได้จากตัวแทน Post ombord ต่างๆ ได้ บนหน้าซองส่งกลับต้องระบุ เป็นแบบ INTERNETBETALD เท่านั้น (EJ KONTANTBETALD)
          - กรุณาเข้าไปที่ https://www.postnord.se/
          -กด kop frakt online
          - เลือก REK
          -เลือก 100 gram (111 โครนาสวีเดน)
          - พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่ผู้ส่ง เป็นสถานทูตฯ คือ
                     Royal Thai Embassy Stockholm
                     BOX 26220
                    100 40 STOCKHOLM 
                    ช่องอีเมล กรุณาใส่อีเมล ของตัวท่านเองเพื่อที่ท่านจะได้รับใบเสร็จจากไปรษณีย์สวีเดน 
           - พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่ผู้รับ       
           - พิมพ์ใบนำส่ง ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 

2.  ติดแสตมป์มูลค่า 141 โครนาสวีเดน (ส่งแบบลงทะเบียน 100 กรัม) ลงบนซองเปล่า ขนาด C5 พร้อมทั้งจ่าหน้าซอง ชื่อ/ที่อยู่ผู้ส่งเป็นสถานทูตฯ และกรอกที่อยู่ส่งกลับของท่านให้ชัดเจน

ข้อควรทราบ    1. กรุณาเตรียมซองส่งกลับ 1 ซอง ต่อการส่งหนังสือเดินทาง 1 เล่ม
                        2. โปรดอย่าทำการลงทะเบียนซองส่งกลับมา เกินกว่า 10 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่ท่านมีนัดหมาย เนื่องจากซองลงทะเบียนที่ซื้อบนเวบไซต์ของPostnord นั้นจะมีอายุเพียง 2 เดือนเท่านั้นนับจากวันที่ท่านทำการลงทะเบียนซื้อซองส่งกลับ
                        3. กรุณาไม่ลงชื่อผู้รับเป็นชื่อเด็ก โปรดใส่ชื่อผู้รับเป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากการส่งกลับเป็นแบบลงทะเบียน หากใส่ชื่อเด็กลงไปอาจทำให้ท่านไม่สามารถรับไปรษณีย์ได้  

 ***โปรดทราบ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการขนส่งของไปรณีย์สวีเดน หากเกิดการชำรุด หรือสูญหายและทุกกรณี***

 

*************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายหนังสือเดินทาง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 
โทรศัพท์ +46 8 588 04 255 ติดต่อได้ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.
อีเมล์ passport@thaiembassy.se