การทำหนังสือเดินทาง

ท่านสามารถจองเวลาทำหนังสือเดินทาง หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 

โปรดอ่านรายละเอียด
ข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำหนังสือเดินทางข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา

 

1. ข้อมูลทั่วไป/เงื่อนไข

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่  รูปถ่ายใบหน้า ม่านตา และลายนิ้วมือ ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง
2. การทำหนังสือเดินทาง ท่านจึงต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้องมีการเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูปและภาพม่านตา
3. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวในประเทศสวีเดน หรือลัตเวีย ต้องเป็นการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทดแทนเล่มเดิมที่หมดอายุ ใกล้หมดอายุ ชำรุด สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
4. การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะใช้เวลาประมาณ 5-6 สัปดาห์ จึงขอให้ท่านวางแผนช่วงเวลาทำหนังสือเดินทางให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้งานของท่าน 
5. กรณีหนังสือเดินทางของท่านได้หมดอายุลงแล้ว และท่านต้องการทำเล่มใหม่ ไม่มีค่าปรับใดๆ ทั้งสิ้น และท่านสามารถจองเวลาเพื่อขอทำเล่มใหม่ได้
6. การปรับระเบียบใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564
    6.1  บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว กล่าวคือ บุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์แต่ได้ทำการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยแล้ว สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี หรือ หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุใช้งานไม่เกิน 10 ปี ก็ได้  เว้นแต่เป็นการยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ขอได้เฉพาะหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น
   6.2  บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) สามารถขอทำหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน 5 ปีเท่านั้น
7.  กรณีที่ผู้ร้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยแต่หมดอายุ/สูญหาย โปรดทำการนัดหมายเวลากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำบัตรประชาชนไทยใหม่ให้เรียบร้อยก่อน มิเช่นนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่านได้
8.  กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุลในหนังสือเดินทาง ตามการสมรสหรือการหย่า ผู้ร้องจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร์ (ที่เขตหรืออำเภอ) ที่ประเทศไทยก่อน (โดยไปดำเนินการด้วยตนเอง หรือทำเรื่องมอบอำนาจให้ญาติหรือเพื่อนที่เมืองไทยดำเนินการให้ก็ได้) และเมื่อแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์เสร็จแล้ว จึงมาดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย
9.  ผู้ยื่นคำร้องที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ต้องมีบิดาและมารดามาแสดงตัวขณะยื่นคำร้องฯ ด้วย ยกเว้นกรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส/หย่าร้างกัน และฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตร หรือฝ่ายที่มาแสดงตัวไม่ได้ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อ 2.2 ด้านล่าง)
10. ผู้ที่เกิดในต่างประเทศและยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย สามารถขอทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ 1 ครั้ง (อายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี) โดยเมื่อได้รับหนังสือเดินทางเล่มแรกแล้ว ควรนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยให้เรียบร้อย สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 หากผู้ยื่นคำร้องยังไม่ได้นำชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ไทย และไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านไทย (หรือบัตรประจำตัวประชาชน) มาแสดง
11. ในการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่ (บุคคลที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขี้นไป) จักต้องเคยทำบัตรหรือมีบัตรประชาชนไทยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย มิเช่นนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านได้ (บัตรประชาชนไทยใบแรกต้องกระทำจากอำเภอที่ประเทศไทยเท่านั้น) ยกเว้นการขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรก
12. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี 350  โครนาสวีเดน และ หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี 500 โครนาสวีเดน ชำระด้วยการ Swish เท่านั้น เริ่ม 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป (ไม่รับการจ่ายด้วยบัตรเครดิต) รับบริการขอทำหนังสือเดินทางเสร็จก่อน จึงทำการชำระค่าธรรมเนียม โดยหากชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้
13. การแต่งกายสำหรับทำหนังสือเดินทาง ท่านไม่ควรสวมแว่นตาดำ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ที่มีสี ไม่ติดหรือต่อขนตาปลอม และไม่ควรย้อมสีผม สีสว่างจนเกินไป ซึ่งสิ่งดังกล่าวข้างต้นนี้ จะทำให้อัตลักษณ์ของผู้ร้องเปลี่ยนไปจนอาจเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางหรือเมื่อใช้หนังสือเดินทางได้
14. สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำลายหรือดำเนินการอื่นใดกับหนังสือเดินทางซึ่งออกให้แก่ผู้ร้องไว้แล้ว แต่ไม่มีผู้มารับหนังสือเดินทางตามกำหนดนัดเป็นเวลาเกินกว่า 90 วันขึ้นไป ตามระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ หนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านจะถูกยกเลิกจากกระทรวงฯ และท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อีกครั้ง
15. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
16. กรณีท่านต้องการขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน ท่านจะต้องสามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรือตั๋วเครื่องบินเพื่อใช้ในการเดินทางโดยด่วนต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  โดยขอความกรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ก่อนที่หมายเลข +46 8 588 04 255 ติดต่อได้ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
(วันจันทร์ - วันศุกร์) (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง ข้อ 2.4)

สถานเอกอัครราขทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องมีเอกสารสำคัญไม่ครบถ้วน ขอความกรุณาเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนตามข้อมูลด้านล่าง

 

2. การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

2.1 กรณีหนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป)


1. กรอกแบบฟอร์มคำร้อง และหนังสือยืนยันความถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ คลิกที่นี่  (ดาวน์โหลดฟอร์มหนังสือยืนยัน) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง) (Check list)
2.  หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)
3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงที่มีอายุอยู่เท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีบัตรหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายเวลาทำบัตรใหม่ก่อน) 
4. ค่าธรรมเนียม 350 โครนาสวีเดน  (สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุ 5 ปี ) ค่าธรรมเนียม 500 โครนาสวีเดน  (สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุ 10 ปี ) โดยรับเฉพาะเงินสด 
    (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วยการ Swish เท่านั้น)
5. ซองส่งกลับทางไปรษณีย์ สามารถเลือกทำได้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
    5.1 แบบลงทะเบียน REK จากเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se) โดยพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย (โปรดดูรายละเอียดวิธีการซื้อซองส่ง
          กลับทางไปรษณีย์ได้ด้านล่าง) หรือ
    5.2 ติดแสตมป์มูลค่า 108 :- ลงบนซองเปล่า พร้อมทั้งจ่าหน้าซอง ชื่อ/ที่อยู่ ส่งกลับของท่านให้ชัดเจน

หมายเหตุ  -กรุณาเลือกน้ำหนัก 100 กรัม ส่ง ได้ 1 คนเท่านั้น และกรุณาทำซองแยกกันคนละซอง
                -หากท่านทำการลงทะเบียนซื้อแบบออนไลน์ จากเวบไซต์ portnord.se ตามข้อ 5.1 แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่มากกว่า 10 วัน ก่อนวันที่ท่านมีนัดหมายมาทำ
                 หนังสือเดินทาง เนื่องจากซองลงทะเบียนของท่านจะมีอายุเพียง 2 เดือนเท่านั้นนับจากวันที่ท่านทำการลงทะเบียนซื้อซองส่งกลับ

เอกสารเพิ่มเติม
   1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณี ชื่อ/นามสกุล ในบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน (ใบเปลียนชื่อต้องเป็นเอกสารจากทางการไทยเท่านั้น
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณี ชื่อ/นามสกุล ในทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน)
   3. หากหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหายและยังมีอายุอยู่ ต้องทำการแจ้งความก่อนและนำใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นสวีเดนมาแสดงด้วย

ข้อควรทราบ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี หากจำเป็น  และหากท่านไม่สามารถชำระด้วยการ Swish ได้ (กรณีผู้ร้องไม่ได้อาศัยในสวีเดน) ทางสถานทูตฯ สามารถรับค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดได้ แล้วแต่กรณี

2.2  กรณีหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 20 ปี)

2.2.1 เอกสารของผู้เยาว์
1. กรอกแบบฟอร์มคำร้อง และหนังสือยืนยันความถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ คลิกที่นี่ (ดาวน์โหลดฟอร์มหนังสือยืนยัน) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง)   (Check list)
2. หนังสือเดินทางไทย ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หากมี)
3. หนังสือเดินทางสวีเดน ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หากมี)
4. สำเนาสูติบัตรไทย 1 ชุด
5. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงที่มีอายุอยู่เท่านั้นพร้อมสำเนา 1 ชุด (หากเคยทำบัตรแล้ว)
กรณีบัตรหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายเวลาทำบัตรใหม่ก่อนล่วงหน้า (อ่านขุอมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบัตรประชาชนไทย)
6. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เยาว์ (ยกเว้นกรณีขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้บุตร ไม่ต้องแสดง)
7. ค่าธรรมเนียม 350 โครนาสวีเดน  (รับเฉพาะเงินสด) (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วยการ Swish เท่านั้น)
8. ซองส่งกลับทางไปรษณีย์มา สามารถเลือกทำได้วิธีใด วิธีหนึ่ง ดังนี้
    8.1 แบบลงทะเบียน REK จากเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se) โดยพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าสีขาว (ขนาด C5) ให้เรียบร้อย (โปรดดูรายละเอียดวิธีการซื้อซองส่งกลับทางไปรษณีย์ได้ด้านล่าง) หรือ
    8.2 ติดแสตมป์ ราคา 108 :- ลงบนซองเปล่าสีขาว (ขนาด C5) พร้อมทั้งจ่าหน้าซอง ชื่อ/ที่อยู่ ส่งกลับของท่านให้ชัดเจน

หมายเหตุ  -กรุณาเลือกน้ำหนัก 100 กรัม ส่ง ได้ 1 คนเท่านั้น กรุณาทำซองแยกกันส่งกลับคนละซอง
                - กรณีซองส่งกลับเป็นหนังสือเดินทางของบุตร ให้เขียนชื่อผู้รับเป็นชื่อของบิดาหรือมารดาแทน เนื่องจากหากเขียนชื่อบุตร จะไม่สามารถรับซองลงทะเบียนได้ 
                - หากท่านทำการลงทะเบียนซื้อแบบออนไลน์ จากเวบไซต์ portnord.se ตามข้อ 5.1 แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่มากกว่า 10 วัน ก่อนวันที่ท่านมีนัดหมายมาทำหนังสือเดินทาง เนื่องจากซองลงทะเบียนของท่านจะมีอายุเพียง 2 เดือนเท่านั้นนับจากวันที่ท่านทำการลงทะเบียนซื้อซองส่งกลับ
               -กรณีบุตรขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก หากมีหนังสือเดินทางสวีเดนให้นำมาแสดงด้วย

 2.2.2 เอกสารของบิดา-มารดา กรณีปกครองบุตรร่วมกัน หรือ การขอทำหนังสือเดินทางไทยเล่มแรกให้บุตร
1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงของบิดาหรือมารดา (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวสวีเดน/ต่างชาติ (ID Card) หรือ Körkort (ใบขับขี่) ต้องมีอายุอยู่ ของบิดา/มารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด  
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงของบิดาหรือมารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. หนังสือเดินทางสวีเดน/ต่างชาติ ของบิดาหรือมารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ   
-
ผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมให้บุตรมีหนังสือเดินทางด้วยตนเอง หรือหากคนใดคนหนึ่งอยู่ประเทศไทยไม่สามารถเดินทางมาลงนามได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องมีเอกสาร หนังสือยินยอม (มีอายุไม่เกิน 90 วัน) ออกโดยที่ว่าการอำเภอของผู้ปกครองคนที่ไม่สามารถมาแสดงตนได้มาแสดงด้วย
 -สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้หากจำเป็น                

 2.2.3 เอกสารของบิดา - มารดา กรณีมีอำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียว (เนื่องจากการหย่า หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน)
1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงของผู้ปกครองบุตร (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง ของผู้ปกครองบุตร พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
              3.1  กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่เคยจดทะเบียนสมรส ต้องนำสำเนาใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) ที่สมบูรณ์มาด้วย ซึ่งรวมถึงบันทึกสอบสวนพร้อมสำเนา 1 ชุด
              3.2  กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่า จะต้องนำสำเนาใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวมาด้วย 
              3.3  กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต จะต้องนำสำเนาใบมรณบัตรของไทยมาแสดง พร้อมสำเนา 1 ชุด และหากเคยทำใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) ต้องนำมาแสดงด้วย
              3.4  กรณีผู้ปกครองเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติทำการหย่า (เอกสารที่มิใช่ภาษาไทย) หากคำสั่งศาลหรือหนังสือปกครองบุตรออกให้โดยศาลสวีเดน/ลัตเวีย จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไป (1) รับรองผ่านกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน/ลัตเวีย  (2) แปลเป็นภาษาไทย และ (3) รับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน จึงจะสามารถใช้ประกอบคำร้องหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ได้
              3.5  กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม  ต้องมีเอกสารสำเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของไทยมาแสดง

ข้อควรทราบ   -เอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างชาติเช่น ใบแสดงการเสียชีวิต ใบหย่า หรือเอกสารที่แสดงการมีอำนาจปกครองบุตรผู้เดียว จะต้องทำการแปลและรับรองเอกสารให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนนำมาขอทำหนังสือเดินทางได้
                     -สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี หากจำเป็น

2.3 กรณีพระภิกษุ

กรุณานัดหมายเวลาเพื่อตรวจสอบเอกสารกับเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าที่หมายเลข +46 8-588 04 255 ติดต่อได้ระหว่างเวลา14.00 - 16.00 ในวันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) หรืออีเมล์ passport@thaiembassy.se

 1. กรอกแบบฟอร์มคำร้อง คลิกที่นี่ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 2. หนังสือเดินทางราชการ/ธรรมดาฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. สำเนามติมหาเถรสมาคมฉบับปัจจุบันสำหรับพระธรรมทูตในการอนุมัติการขอออกหนังสือเดินทาง ซึ่งจะระบุชื่อและฉายาหรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง (มติฉบับเก่าที่ได้รับอนุมัติแล้วถือว่าหมดอายุ) หรือเอกสารจากศูนย์ควบคุมพระภิกษุไปต่างประเทศ (ศตภ.) สำหรับพระภิกษุทั่วไป
 4. ใบสุทธิพระภิกษุ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. เอกสารทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนบ้าน) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. บัตรประจำตัวประชาชนไทย (ที่ยังมีอายุอยู่) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 7. ค่าธรรมเนียม 350 โครนาสวีเดน (สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุ 5 ปี ) (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วยการ Swish เท่านั้น) (ระยะเวลาการขออายุหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับที่ระบุในหนังสือมติมหาเถรฯ)
 8. ซองส่งกลับทางไปรษณีย์ สามารถเลือกทำได้วิธีใด วิธีหนึ่ง ดังนี้
      8.1 แบบลงทะเบียน REK จากเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se) โดยพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนเปล่าซองสีขาว (ขนาด C5) ให้เรียบร้อย (โปรดดูรายละเอียดวิธีการซื้อซองส่งกลับทางไปรษณีย์ได้ด้านล่าง) หรือ
      8.2 แปะแสตมป์ ราคา 108 :- ลงบนซองเปล่าสีขาว (ขนาด C5) พร้อมทั้งจ่าหน้าซอง ชื่อ/ที่อยู่ ส่งกลับให้ชัดเจน

  หมายเหตุ  -กรุณาเลือกน้ำหนัก 100 กรัม ส่ง ได้ 1 คนเท่านั้น และกรุณาทำซองแยกกันคนละซอง
                  -หากท่านทำการลงทะเบียนซื้อแบบออนไลน์ จากเวบไซต์ portnord.se ตามข้อ 5.1 แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่มากกว่า 10 วัน ก่อนวันที่ท่านมีนัดหมาย         มาทำหนังสือเดินทาง เนื่องจากซองลงทะเบียนของท่านจะมีอายุเพียง 2 เดือนเท่านั้นนับจากวันที่ท่านทำการลงทะเบียนซื้อซองส่งกลับ

ข้อควรทราบ
1. กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือต่ออายุ ต้องแสดงเอกสารมติของมหาเถรสมาคม แจ้งอนุมัติให้พระภิกษุรูปดังกล่าวสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือให้ทดแทนเล่มที่สูญหาย (มติฉบับเก่าที่ได้รับอนุมัติแล้วถือว่าหมดอายุ) และใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นสวีเดน ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายและหนังสือเดินทางเล่มที่หายยังมีอายุอยู่ 
2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการออกหนังสือเดินทางให้ได้ 5 ปี หรือ 10 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ระบุใว้ในหนังสืออนุมัติที่หรือเอกสารจากศูนย์ควบคุมพระภิกษุไปต่างประเทศ (ศตภ.) สำหรับพระภิกษุทั่วไป

2.4  การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency passport) หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) 
     

กรณีที่หนังสือเดินทางของท่านขาดอายุหรือสูญหาย และมีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน โดยมีความจำเป็นต้องเดินทางเป็นการเร่งด่วน ไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้ ท่านสามารถติดต่อขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (อายุการใช้งาน 1 ปี)  หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (อายุการใช้งาน
1 เดือน) โดยหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหม่

การยื่นคำร้อง
1. กรุณานัดหมายเวลาก่อนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือเดินทาง ติดต่อได้ที่หมายเลข 08-588 04 255 (ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น.) หรืออีเมล passport@thaiembassy.se
2. เมื่อท่านได้รับการยืนยันเวลานัดหมายจากเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าที่อีเมล passport@thaiembassy.se 
3. การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินก็ดี ท่านต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้องมีการเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูปและภาพม่านตาหนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น

 1. คำร้องหนังสือเดินทาง และหนังสือยืนยันความถูกต้อง ที่กรอกแล้ว คลิกที่นี่  (ดาวน์โหลดฟอร์มหนังสือยืนยัน) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงที่มีอายุอยู่เท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด กรณีบัตรหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายเวลาทำบัตรใหม่ก่อนล่วงหน้า
 3. หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินหรือสำเนาหลักฐานการสำรองเที่ยวบิน 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียม 85 โครนาสวีเดน (สำหรับหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุ 1 ปี) โดยขอความกรุณาชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ไม่มีค่าธรรมเนียม
 6. ใบแจ้งความจากสำนักงานตำรวจท้องถิ่นสวีเดน (กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหายและยังมีอายุอยู่)

หมายเหตุ  กรณีผู้เยาว์ กรุณาเตรียมเอกสารตามข้อ 2.2  และบิดา/มารดา ที่ปกครองบุตรร่วมกันต้องมาแสดงตัวทุกคน

 

 

 

 

 

3.  การรับเล่มหนังสือเดินทาง

 3.1 หนังสือเดินทางจะผลิตเล่มที่ประเทศไทย แล้วจึงส่งมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ปกติผู้ร้องจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางภายใน 5-7 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้องฯ
 3.2 ผู้ยื่นคำร้องสามารถเลือกได้ว่าจะรับเล่มทางไปรษณีย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเล่มทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (88 โครนาสวีเดน) กรุณาเตรียมซองส่งกลับแบบออนไลน์มาล่วงหน้า ซื้อได้จาก www.postnord.se  หรือจะมารับเล่มด้วยตัวเอง โดยกรณีที่เลือกรับเล่มด้วยตนเอง  สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดวันนัดรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่าน โดยจะสามารถมาเข้ามารับได้เฉพาะวันศุกร์ เท่านั้น ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น.
3.3 วิธีการซื้อซองลงทะเบียน สามารถเลือกทำได้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

    3.3.1 แบบลงทะเบียน REK จากเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se) โดยพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าสีขาวทั่วไป (ขนาด C5) ให้เรียบร้อย
เข้าเวบไซต์ www.postnord.se กดเลือก Köp frakt online (inrikes) กดเลือกแบบลงทะเบียน REK และเลือกน้ำหนักเป็น (100 g 88 kr) แล้วกรอกที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับ (กรุณาทำซองส่ง 1 คน ต่อ 1 ซอง)
               Avsändare :   กรุณากรอกที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ส่ง             
               Royal Thai Embassy 
               BOX  26220,
               100 40 STOCKHOLM
               ในช่อง "epost för fraktsedlar och utlämningsbekräftelse " ให้กรอกอีเมลผู้ร้อง
               Motagare:    กรุณากรอก ชื่อ/ที่อยู่ ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผู้ร้องต้องมี Swedish ID card ที่ยังมีอายุอยู่เพื่อสามารถรับไปรษณีย์ได้)

****เมื่อท่านจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว หากท่านมีเครื่องปริ๊นเตอร์ ท่านสามารถปริ้นท์ตัว (Adress Label /ที่อยู่ส่งกลับ) ออกมาแล้วแปะบนหน้าซองได้เลย หรือ ท่านสามารถนำ Barcode หรืออีเมล ที่ท่านได้รับจากระบบ ไปให้ Post ombord ต่างๆช่วยปริ๊นท์  (Adress Label/ ที่อยู่ส่งกลับ) ออกมาได้เช่นกัน หรือ

   3.3.2  ติดแสตมป์มูลค่า 108 :- ลงบนซองเปล่าสีขาว (ขนาด C5) พร้อมทั้งจ่าหน้าซอง ชื่อ/ที่อยู่ ส่งกลับของท่าน (1 ซอง น้ำหนัก 100 กรัม ส่ง ได้ 1 คนเท่านั้น) กรุณาทำซองแยกกันคนละซอง 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารหรือหนังสือเดินทางที่ส่งไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหายจากไปรษณีย์สวีเดน ไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ  - กรุณาเลือกน้ำหนัก 100 กรัม ส่ง ได้ 1 คนเท่านั้น และกรุณาทำซองแยกกันคนละซอง
                - กรณีซองส่งกลับเป็นหนังสือเดินทางของบุตร ให้เขียนชื่อผู้รับเป็นชื่อของบิดาหรือมารดาแทน เนื่องจากหากเขียนชื่อบุตร จะไม่สามารถรับซองลงทะเบียนได้ 
                - หากท่านทำการลงทะเบียนซื้อแบบออนไลน์ จากเวบไซต์ portnord.se ตามข้อ 5.1 แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่มากกว่า 10 วัน ก่อนวันที่ท่านมีนัดหมายมาทำหนังสือเดินทาง เนื่องจากซองลงทะเบียนของท่านจะมีอายุเพียง 2 เดือนเท่านั้นนับจากวันที่ท่านทำการลงทะเบียนซื้อซองส่งกลับ                

 


*************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายหนังสือเดินทางได้ที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม (ฝ่ายกงสุล)
โทรศัพท์ +46 8 588 04 255 ติดต่อได้ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.
อีเมล์ passport@thaiembassy.se