คณะสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดสยามินทร์มังคลาราม เมือง Norrköping

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นางสาวฐานิดา เมนะเศวต อุปทูต และนายอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เข้าร่วมงานทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดสยามินทร์มังคลาราม เมือง Norrköping โดยได้ร่วมในพิธีสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ฟังธรรม ถวายผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะและตอบข้อซักถามด้านการกงสุลแก่พี่น้องชุมชนคนไทยที่เข้าร่วมงานด้วย

          ในการนี้ พระครูภาวนาวรสิทธิหรือหลวงตาหน่อย เจ้าอาวาส ได้เมตตาเล่าให้ทราบถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย รวมถึงประวัติของวันเข้าพรรษาในวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ด้วย

          คณะสถานทูตยังได้มีโอกาสพบปะกับญาติโยมทั้งคนไทยคนสวีเดนที่ช่วยอุปัฏฐากเกื้อหนุนวัดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมาทำบุญ ทำอาหาร ออกโรงทาน การก่อสร้างซ่อมแซมวัด ทำสวนดอกไม้ และอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องคนไทยที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานในสวีเดนตลอดจนครอบครัวชาวสวีเดน ทำให้พวกเรามีที่พึ่งทางจิตใจ และเป็นการช่วยสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน

          ขออนุโมทนาและขอให้ได้รับบุญโดยถ้วนหน้ากันค่ะ