สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
ขอเชิญเยาวชนเชื้อสายไทยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ : กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ

 

กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในประเทศไทย อาทิ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศตลอดจนค่าประกันสุขภาพ โปรดดูรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ

 

ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ที่ Email : yc.mocth@gmail.comภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวชาตบุษย์ นีละรัตตานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ +66 2209 3653 หรือ + 66 9 1536 2451 หรือ

Line User ID: punoi624