เอกอัครราชทูตต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาเอกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ (Technology Management and Innopreneurship Program: CUTIP) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส และนายณธัช ธรรมานุรักษ์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาเอกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ (Technology Management and Innopreneurship Program: CUTIP) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่คณะเดินทางมาทัศนศึกษาที่สวีเดน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ Thailand – Nordic Countries Innovation Unit หรือ TNIU ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย – สวีเดน และไทยกับภูมิภาคนอร์ดิก ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนด้วย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และคณะหลักสูตร CUTIP ยังได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายจากนาย Kjell Håkan Närfelt ตำแหน่ง Chief Strategy Advisor ของ VINNOVA ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของสวีเดน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ VINNOVA และปัจจัยความสำเร็จของสวีเดนในการพัฒนาด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการ