เอกอัครราชทูตพบปะชุมชนคนไทยในลัตเวีย

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ในระหว่างการเดินทางไปราชการที่กรุงริกา สาธารณรัฐลัตเวีย ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคนไทยในลัตเวียและครอบครัว 20 คน เพื่อสนทนาสอบถามถึงความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพในลัตเวีย พร้อมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนไทยในลัตเวียเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพคนไทยในลัตเวียเช่น หลักสูตรสอนภาษาลัตเวียออนไลน์เพื่อนำสู่การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนลัตเวียและไทย รวมถึงการขยายมิติความสัมพันธ์ในด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วย

          ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตได้ให้นายอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ เจ้าหน้าที่กงสุลและนายณธัช ธรรมานุรักษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นกับพี่น้องชาวไทยในลัตเวีย ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ นักศึกษา และมีครอบครัวชาวลัตเวียด้วย