เอกอัครราชทูตพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกา

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้พบหารือกับนาย Daniel Wolvén อธิบดีกรมเอเชีย แปซิฟิก และลาตินอเมริกา ที่กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นาย Daniel เข้ารับตำแหน่ง และหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-สวีเดน ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับโลก ท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน

          ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการสานต่อพลวัตจากผลการประชุม Policy Consultation ไทย-สวีเดน ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย – สวีเดน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยเฉพาะการผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้นโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกของรัฐบาล