เอกอัครราชทูตเข้าพบกับรองประธานรัฐสภาและสมาชิกสภาลัตเวีย

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้พบหารือกับ Ms. Antoņina Ņenaševa รองประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาลัตเวีย (Member of the Presidium of Saeima and Deputy Speaker of the Saeima) ที่รัฐสภาลัตเวีย เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-ลัตเวีย และไทย-อียู ในโอกาสเอกอัครราชทูตฯ เยือนลัตเวียเพื่อยื่นพระราชสาส์นต่อประธานาธิบดีลัตเวีย

          ทั้งสองฝ่ายหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับลัตเวียให้ใกล้ชิดและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาขาที่ลัตเวียมีความเชี่ยวชาญ อาทิ ด้าน ICT ดิจิทัล อุตสาหกรรมป่าไม้ การแพทย์และเภสัชกรรม และยังเห็นพ้องร่วมกันในการสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้ขอรับการสนับสนุนจากลัตเวียต่อการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-อียู ซึ่งรองประธานรัฐสภาฯ ยินดีให้การสนับสนุน และขอบคุณไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนมาอย่างต่อเนื่อง