เอกอัครราชทูตเข้าพบอธิบดีกรมทวิภาคีลัตเวีย

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เข้าพบอธิบดีกรมทวิภาคีลัตเวียนาง Katarina Plātere ที่กระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย เพื่อหารือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลัตเวียทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และภาคประชาชน โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนของภาคเอกชน ความมั่นคงของรัฐ และสิทธิมนุษยชนในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับโลกด้วย

          การหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศลัตเวียในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกภายหลังที่เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวียเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 และเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการพบหารือกับผู้อำนวยการสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของลัตเวีย เพื่อสนับสนุนการขยายกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจระหว่างไทยและลัตเวียด้วย