เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เอกอัครราชทูตกาญจนา ภัทรโชค และนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป ครั้งที่ 11 ซึ่งสมาคมไทยศึกษา ประเทศสวีเดนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคุณครูสอนภาษาไทยจากประเทศต่างๆ ในยุโรปกว่า 70 คนเข้าร่วม และมีอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม ผู้แต่งหนังสือชุดสวัสดี ที่ครูจากหลายประเทศใช้ในการสอนภาษาไทยให้กับเด็กไทยที่เกิดและโตในต่างประเทศ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยแบบไร้พรมแดน โอกาสและความท้าทายของครูไทยในต่างแดนด้วย

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดยขอบคุณคณะผู้จัดการประชุม อาจารย์สาลี่ และครู/ครูอาสาจากประเทศต่างๆ ทั่วยุโรปที่รวมพลังระดมสมองกันในครั้งนี้ และได้ฝากให้ผู้เข้าร่วมการประชุมช่วยพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนภาษาไทยเข้าไปอยู่ในระบบของประเทศนั้นๆ โดยทางการรับรองเช่นในสวีเดน จะทำอย่างไรให้ทั้งพ่อและแม่เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาแม่ และจะทำอย่างไรให้เด็กเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาไทยซึ่งจะทำให้เข้าใจรากฐานวัฒนธรรมของประเทศแม่ตนเอง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศต่างๆ พร้อมสนับสนุนการส่งเสริมให้ชุมชนไทยเข้มแข็ง และการรักษาถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีส่วนมอบเงินเพื่อร่วมสนับสนุนสมาคมไทยศึกษาในการจัดกิจกรรมและการประชุมครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เอกอัครราชทูตฯ และนายนิธิ ภัทรโชค คู่สมรส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะสมาคมไทยศึกษา ผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ นำโดยนางกษมา ยมกานนท์ เอียริคสัน ประธานสมาคมฯ โดยอาจารย์สาลี่เข้าร่วมด้วย โดยคณะผู้จัดมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาไทยแบบไร้พรมแดน การใช้งานและการสร้างสื่อการสอนภาษาไทยแบบอิเล็กทรอนิกส์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณและชื่นชมสมาคมต่างๆ ที่ชุมชนไทยทั้งในประเทศสวีเดนและในประเทศอื่นๆ จัดตั้งขึ้น และอาสาสมัครทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และรักษาส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมไทย ศาสนา ภาษา และศิลปะการแสดง