เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยสำหรับร้านนวดไทย

ร้านนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์มและเมืองอื่น ๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานธุรกิจเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยสำหรับร้านนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์ม เมืองใกล้เคียง และเมืองทางใต้ของสวีเดนจำนวน 26 ร้าน ที่สำนักงานใหญ่องค์กร Hela Människan กรุงสตอกโฮล์ม โดยเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยรุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินการโดยโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน (ไทยไวส์) ร่วมกับสถานทูต และหุ้นส่วนต่าง ๆ หลังจากที่โครงการประสบผลสำเร็จแล้วที่เมืองมัลเมอ เพื่อให้ร้านนวดไทยมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจนวดไทยในสวีเดน

งานดังกล่าวมีนาย Olle Burell ประธานสภาบริหารกรุงสตอกโฮล์ม นางปนัดดา ชั่งมณี ผู้จัดการโครงการไทยไวส์ นาย Niclas Olsson เลขานุการฝ่ายการพัฒนา เมืองมัลเมอ นาง Mia Nilson เลขาธิการองค์กร Hela Människan เจ้าของและพนักงานร้านนวดไทยตัวอย่างจากเมืองมัลเมอ และจากร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ร่วมกล่าวเปิดงานดังกล่าวโดยย้ำว่า การคุ้มครองดูแลและส่งเสริมมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในสวีเดนเป็นงานสำคัญของสถานทูตมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของนวดไทย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 2562 และผู้หญิงไทยที่ประกอบอาชีพนวดไทย ซึ่งช่วยสืบสานและรักษาศาสตร์นวดไทยในสวีเดน สถานทูตจึงได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งและร่วมมือกับไทยไวส์ในการดำเนินโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ที่เมืองมัลเมอ กรุงสตอกโฮล์มและเมืองใกล้เคียง และจะขยายโครงการไปยังเมืองโกเธนเบิร์กต่อไปด้วย พร้อมขอฝากให้ร้านนวดไทยช่วยกันรักษามาตรฐานของธุรกิจนวดไทยในสวีเดนและพัฒนาตนเองต่อไป และเป็นกลุ่มที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน โดยสถานทูตจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ 

ดูรูปภาพเพิ่มได้ที่นี่