เอกอัครราชทูตและข้าราชการสถานทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย: มัลเมอโมเดล

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และข้าราชการสถานทูต ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย: มัลเมอโมเดล จัดโดยโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน (ไทยไวส์) ที่โรงแรม Good Morning เมืองมัลเมอ โดยมีนาง Carina Nilsson นายกเทศมนตรีเมืองมัลเมอ นาง Anne Marbrandt, CEO, NyföretagarCentrum Öresund ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กทั่วสวีเดน สมาชิกไทยไวส์ และร้านนวดไทยในเมืองมัลเมอที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย 9 ร้านเข้าร่วมด้วย

          เอกอัครราชทูตกาญจนาฯ ได้กล่าวเปิดงานร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองมัลเมอ และผู้แทน NyföretagarCentrum Öresund โดยย้ำความสำคัญที่สถานทูตให้กับผู้ประกอบธุรกิจนวดไทยในสวีเดน และขอบคุณไทยไวส์ที่ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นความร่วมมือกับเมืองมัลเมอและ NyföretagarCentrum Öresund เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับร้านนวดไทยในเมืองมัลเมอ 9 ร้านเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำร้านนวดไทยในสวีเดน ซึ่งสถานทูตได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งให้กับโครงการนี้ รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์และวารสารนวดไทยของไทยไวส์ โดยร้านที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรและโลโกรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยจากผู้แทนระดับสูงของเมืองมัลเมอ

          นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการนวดแผนไทยจากผู้แทน Holistic Thai Sappaya Academy ซึ่งเดินทางมาไกลจากเยอรมนี การเล่าประสบการณ์การบุกเบิกร้านนวดไทยในเมืองมัลเมอโดยนางนงลักษณ์ โยธาศักดิ์ หรือพี่อี๊ด และตอนท้ายมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเอกอัครราชทูตกาญจนาฯ เข้าร่วมด้วย

          สถานทูตขอขอบคุณโครงการไทยไวส์ เมืองมัลเมอ และ NyföretagarCentrum Öresund และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องที่จะสามารถขยายผลไปสู่ร้านนวดไทยในเมืองอื่นๆ ของสวีเดน เพื่อให้ร้านนวดไทยมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการประกอบธุรกิจนวดไทยในสวีเดน โดยสถานทูตจะสนับสนุนร้านนวดไทยในสวีเดน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดไทยซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์การ UNESCO อย่างต่อเนื่องต่อไป

(ขอบคุณภาพจากไทยไวส์ค่ะ)