เอกอัครราชทูตและคณะหารือกับเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยในสวีเดนในเมืองต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต และกงสุลอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ ได้หารือกับเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยในสวีเดน ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งจากเมือง Stockholm, Malmö, Gothenburg, Alvhem, Umeå, Örnsköldsvik, Örebro และ Tyresö รวมทั้งทีมงานจากโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน (ThaiWISE) เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ขอบคุณอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยในสวีเดนที่ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยอุทิศตนช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหาในสวีเดน จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เข้าใจภาษาและกฎหมายท้องถิ่นของสวีเดน ยกระดับมาตรฐานนวดไทย ช่วยเหลือแรงงานเบอร์รี่ ส่งเสริมวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของไทย รวมทั้งช่วยทำนุบำรุงวัดไทยในสวีเดน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้แจ้งให้ทราบการดำเนินการด้านกงสุลในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการคุ้มครองคนไทยในช่วงโควิด-19 และการปรับปรุงการให้บริการด้านกงสุล รวมทั้งแจ้งให้ทราบแผนงานในปีนี้ เช่น การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร และการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องคนไทยในสวีเดนทราบต่อไป อาสาสมัครทุกท่านยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำมาปรับปรุงการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ค่ะ