เอกอัครราชทูตได้ให้การต้อนรับรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะผู้บริหารที่เดินทางมาประเทศสวีเดน

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณะบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเดินทางมาประเทศสวีเดน และประเทศอื่นๆ ในยุโรป เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ สำหรับประยุกต์ใช้วางโครงสร้างการก่อสร้างอาคารรองรับผู้ป่วยแห่งใหม่ของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกห้าถึงเจ็ดปีข้างหน้า ในโอกาสนี้ สถานทูตได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแพทย์ของไทยที่ศึกษาในสวีเดน รวมถึงนักเรียนที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นาโนเทคโนโลยี และ Data Science มาร่วมพูดคุยพบปะกับคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัยฯ ได้กรุณาบรรยายสรุปเกี่ยวกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ และนายธนดล สุตันติวณิช์กุล ปัจจุบันทำงานด้าน Data Science/ Bioinformatics ที่ Uppsala University บรรยายข้อมูลพัฒนาการด้าน life science ของสวีเดน   

        สถานทูตได้รับโจทย์ในการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดีในการผลักดันความร่วมมือด้านการแพทย์กับสวีเดน ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกันต่อไป โดย Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) ที่สถานทูตไทยในประเทศนอร์ดิกริเริ่มจัดตั้งขึ้น จะช่วยสนับสนุนการประสานความร่วมมือด้านนวัตกรรมการแพทย์ด้วย