เอกอัครราชทูตไทยพบหารือกับผู้แทนร้านนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์ม

          เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต และนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้พบหารือกับผู้แทนร้านนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์ม ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในสวีเดน อาทิ การจัดอบรมทักษะการนวดไทย กระบวนการจัดหาหมอนวดแผนไทยจากประเทศไทยเพื่อให้เข้าสู่ตลาดแรงงานโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ใช้เวลายาวนานในการขอรับการตรวจลงตราและใบอนุญาตทำงาน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านนวดไทย การรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ร้านนวดไทยด้วยกัน และความร่วมมือกับทางการสวีเดน เป็นต้น

          ในลำดับต่อไป สถานทูตจะทำแบบสอบถามส่งให้ร้านนวดไทยให้ข้อมูลข้อคิดเห็นเข้ามาประกอบการพิจารณาดำเนินงานต่อไป ระหว่างนี้หากพี่น้องร้านนวดไทยมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะ โปรด inbox เข้ามาได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ