เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต น.อ. อานนท์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยทูตทหาร น.อ. หญิง วิภาดา จารุสมบัติ ภริยา น.ส. ฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา และ จนท.สถานทูต ได้ไปร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชาที่วัดสันตินิวาส ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต และอัครราชทูตที่ปรึกษา ได้พูดคุยตอบข้อซักถามของพี่น้องคนไทยที่มาร่วมทำบุญเกี่ยวกับงานด้านกงสุล รวมถึงมีโอกาสได้เล่าถึงกฎระเบียบการเข้าเมืองล่าสุดของสวีเดนที่มีประกาศออกมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 และมีผลกระทบกับคนไทยบางกลุ่มที่จะเดินทางมาสวีเดน (รายละเอียดตาม https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/4065852066843543)

           วันอาสาฬหบูชาเป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยในสวีเดนและลัตเวียได้รับบุญถ้วนหน้ากัน สุขภาพแข็งแรง บุญรักษา