เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม และผู้ช่วยทูตทหาร พร้อมเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ร่วมทำบุญวันอาสาหบูชาที่วัดสันตินิวาส

           เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต น.อ. อานนท์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยทูตทหาร น.อ. หญิง วิภาดา จารุสมบัติ ภริยา น.ส. ฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา และ จนท.สถานทูต ได้ไปร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชาที่วัดสันตินิวาส ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต และอัครราชทูตที่ปรึกษา ได้พูดคุยตอบข้อซักถามของพี่น้องคนไทยที่มาร่วมทำบุญเกี่ยวกับงานด้านกงสุล รวมถึงมีโอกาสได้เล่าถึงกฎระเบียบการเข้าเมืองล่าสุดของสวีเดนที่มีประกาศออกมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 และมีผลกระทบกับคนไทยบางกลุ่มที่จะเดินทางมาสวีเดน (รายละเอียดตาม https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/4065852066843543)

           วันอาสาฬหบูชาเป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยในสวีเดนและลัตเวียได้รับบุญถ้วนหน้ากัน สุขภาพแข็งแรง บุญรักษา