เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหาร และเจ้าหน้าที่สถานทูต ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเปิดวัดพุทธาราม นอร์แทเลีย

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยทูตทหาร นาวาอากาศหญิง วิภาดา จารุสมบัติ ภริยา น.ส. ฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา (กงสุล) และ เจ้าหน้าที่สถานทูต ได้ไปร่วมทำบุญที่วัดพุทธาราม นอร์แทเลีย ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเปิดวัดพุทธาราม สาขานอร์แทเลีย โดยมีพี่น้องคนไทยในนอร์แทเลีย และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมทำบุญและยังมีการออกร้านการกุศลและโรงทาน ตลอดจนการทอดผ้าป่าถวายวัดด้วย บรรยากาศงานบุญเปี่ยมไปด้วยกุศลฉันทะและความเบิกบานในบุญ วันนี้หลวงน้า ท่านเจ้าคุณวิเทศปุญญาภรณ์นำคณะสงฆ์ สามเณร แม่ชี และญาติโยมทำจิตภาวนาด้วย

          ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่มีการจัดตั้งวัดไทยอยู่ตามชุมชนไทยทั่วประเทศ ถือเป็นชุมชนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและผู้มุ่งฝึกตน เป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งและจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังที่พี่น้องคนไทยในสวีเดนได้ทำมาโดยตลอดแล้ว ซึ่งสถานทูตรู้สึกขอบคุณ และในโอกาสเข้าพรรษา ขอให้ทุกคนตั้งใจมั่นที่จะละบาป ทำบุญ ชำระจิตใจให้ผ่องใส ทำทาน ถือศีล ภาวนา เพื่อเป็นการพัฒนาตนด้วย

          เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้พูดคุยทักทายกับพี่น้องคนไทยที่มาร่วมงาน และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานกงสุลด้านต่างๆ เช่น การทำบัตรประชาชน การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ การเดินทางไป-กลับ ประเทศไทยในช่วงนี้ วัดพุทธาราม นอร์แทเลีย ตั้งอยู่ที่ Sonövägen 82, Norrtälje มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ บรรยากาศร่มรื่น แวะไปทำบุญกันค่ะ วันนี้ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่าน และขอนำบุญมาฝากพี่น้องคนไทยในสวีเดนและลัตเวียทุกท่านตลอดจนครอบครัวทั้งในสวีเดนและที่เมืองไทยด้วยค่ะ สุขภาพแข็งแรง บุญรักษาค่ะ