เอกอัครราชทูตไทย ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญประจำสาธารณรัฐลัตเวีย ต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐลัตเวีย

            เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้งผ่านวีดิโอคอล ต่อนาย Egils Levits ประธานาธิบดีสาธารณรัฐลัตเวีย ถือเป็นการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐลัตเวียโดยสมบูรณ์ โดยประธานาธิบดีได้ขอให้เอกอัครราชทูตฯ อัญเชิญความปรารถนาดีมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต่อพี่น้องประชาชนไทย ทั้งยังมุ่งหวังให้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศทั้งในด้านการค้า การลงทุน นักท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา และองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ตั้งมั่นที่จะทำงานอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง

          ไทยและลัตเวียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕ ลัตเวียเป็นคู่ต้าอันดับหนึ่งของไทยในบรรดาประเทศบอลติก มีนักท่องเที่ยวลัตเวียเดินทางมาไทยปีละประมาณหนึ่งหมื่นคนเศษ แม้จะมีประชากรเพียงสองล้านคน ลัตเวียเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและเป็นประเทศที่มีการพัฒนาที่ดีและเป็นอันดับที่ ๓๗ ใน Human Development Report 2020 ที่จัดทำโดย UNDP