เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Eva-Louise Erlandsson Slorach ประธานสภากรุงสตอกโฮล์ม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์มในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และประธานสภากรุงสตอกโฮล์มได้สนทนา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวีเดนที่มีมาช้านาน โดยได้ครบรอบ ๑๕๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีนี้ ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในระดับพระราชวงศ์ นับตั้งแต่การเสด็จ พระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ตลอดจนความสัมพันธ์ในระดับประชาชนสู่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีคนไทยกว่า ๘๐,๐๐๐ คน พำนักอาศัยอยู่ในสวีเดน และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คนเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตที่จะจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทยในสวีเดน รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งกรุงสตอกโฮล์มแสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชนเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งสวีเดนมีความโดดเด่น