เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานพิธีรำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ครบรอบ ๑๒๓ ปี

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานพิธีรำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ครบรอบ ๑๒๓ ปี ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เมืองรากุนดา ประเทศสวีเดน โดยเทศบาลเมืองรากุนดาจัดขึ้น และมีชาวไทยและชาวสวีเดนเข้าร่วมในพิธีอย่างอบอุ่น

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณเทศบาลเมืองรากุนดา และผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน และกล่าวทักทายพี่น้องชุมชนไทยที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งได้เล่าเรื่องราวความสำคัญของการเสด็จประพาสสวีเดนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระปิยะมหาราช ที่แปลว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นที่รัก อันเนื่องมาจากที่ทรงให้ความสำคัญกับความเสมอภาค การเปิดกว้างของสังคม ความโปร่งใส การปฏิรูประบบราชการและระบบการเงินการคลัง ซึ่งค่านิยมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นค่านิยมร่วมกับสวีเดน และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนามาบนพื้นฐานของการเรียนรู้ร่วมกัน

ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสวีเดนในเรื่องนวัตกรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการป่าไม้ เป็นต้นเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของชุมชนไทยที่เข้มแข็ง ที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นในสวีเดนหรือในไทย และขอให้ทุกคนเป็นพลเมืองดีของไทยและสวีเดน และช่วยกันมีส่วนเกื้อหนุนทั้งสองประเทศ

ในโอกาสเดียวกัน นาย Mikael Westin นายกเทศบาลเมืองรากุนดา ได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไทยกับสวีเดนที่มีมาตั้งแต่สมัยการเสด็จเยือน และหวังว่า คนรุ่นต่อ ๆ ไปของทั้งสองประเทศจะสืบสานสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ โดยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของทั้งสองประเทศต่อไป นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตและคณะได้มีโอกาสร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้แทนเทศบาลเมืองรากุนดาเพื่อหารือแนวทางการดูแลพระบรมราชานุสรณ์ ผ่านความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ให้สามารถดูแลรักษาตัวแทนความทรงจำทางประวัติศาสตร์นี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

หลังเสร็จสิ้นพิธีการ เอกอัครราชทูตและคณะเดินทางไปยังวัดพุทธาราม เมืองรากุนดา เพื่อเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งได้เดินทางต่อไปวัดปิยธรรมาราม เมืองรากุนดา เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ด้วย