เอกอัครราชทูตไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงสตอกโฮล์ม (ASEAN Committee in Stockholm) คนปัจจุบัน ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Business Opportunities between ASEAN and Sweden: Innovation and Sustainability – the Way of the Future (โอกาสทางธุรกิจระหว่างอาเซียนกับสวีเดน : นวัตกรรมและความยั่งยืน – หนทางสู่อนาคต)

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงสตอกโฮล์ม (ASEAN Committee in Stockholm) คนปัจจุบัน ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Business Opportunities between ASEAN and Sweden: Innovation and Sustainability – the Way of the Future (โอกาสทางธุรกิจระหว่างอาเซียนกับสวีเดน : นวัตกรรมและความยั่งยืน – หนทางสู่อนาคต) จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสวีเดนและหน่วยงาน Business Sweden ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน มาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสวีเดนและประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสรุป

          เอกอัครราชทูตกาญจนาฯ ได้กล่าวถึงสถานะเศรษฐกิจของอาเซียนในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาว่าตัวเลข GDP การค้า และการลงทุนจากต่างประเทศ ถือได้มีว่าพัฒนาการที่เป็นบวก รวมถึงเน้นย้ำศักยภาพของอาเซียนและประโยชน์ของธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในภูมิภาคดังกล่าวจะได้รับมากขึ้นหลังจากที่มีการลงนามความตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

          นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตกาญจนาฯ มีโอกาสได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและความน่าสนใจในการทำธุรกิจที่ประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบ เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) และนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG) ของไทย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทสวีเดนเข้ามาทำธุรกิจที่ประเทศไทยพร้อมการส่งเสริมนวัตกรรมและความยั่งยืนด้วย