เอกอัครราชทูต เข้าร่วม Fika ของมูลนิธิ Happy Child Foundation

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วม Fika ของมูลนิธิ Happy Child Foundation ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสพบกันโดยทั่วถึง ระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิฯ และเป็นโอกาสให้ผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ ได้พบกับเยาวชนไทยในอุปถัมภ์ทางออนไลน์ในงานด้วย

          เยาวชนไทยได้ขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ ที่ร่วมแรงร่วมใจบูรณะบ้านพักมูลนิธิ ฯ สำหรับเยาวชนจนเสร็จเรียบร้อย และผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสรับฟังคำบอกเล่าประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งและความประทับใจจากอาสาสมัครชาวสวีเดนที่ได้ไปทำงานช่วยมูลนิธิฯ

          ในช่วงการพูดคุยออนไลน์ระหว่างเยาวชนในบ้านอุปถัมป์กับกลุ่มผู้อุปถัมป์ในงาน ท่านทูตอรุณรุ่งฯ ได้พูดคุยกับกลุ่มเยาวชนไทย และขอให้เยาวชนไทยใช้โอกาสที่ได้รับจากมูลนิธิเพื่ออนาคตทางการศึกษา และพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งและคนดีของไทยและเป็นประชากรโลกที่ดีต่อไป

          อนึ่ง Happy Child Foundation เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยคุณ Susanne Janson และคุณ Hans Forssell ซึ่งสูญเสียสมาชิกในคอบครัวไปในช่วงสึนามิในไทยเมื่อปี 2557 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในไทยให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างปลอดภัยและสามารถมีการศึกษาที่ดีเพื่ออนาคตที่สดใส