โครงการ Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 – หัวข้อป่าไม้ยั่งยืนเพื่อประชาชน (วันที่ 2)

          วันนี้ (18 พ.ค.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อป่าไม้ยั่งยืนเพื่อประชาชน: โอกาสทางเศรษฐกิจและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 ต่อจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเมืองอัจฉริยะและเมืองยั่งยืนวานนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งสวีเดน (Swedish University of Agricultural Sciences: SLU) กรมป่าไม้ สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็นการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อเมืองยั่งยืน ป่าไม้ยั่งยืน และระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสตาร์ทอัพที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค. และการจัดงานสำหรับภาคธุรกิจไทยและสวีเดนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในเดือน ก.ย. การหารือวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การสร้างสมดุลระหว่างการรักษาสิ่งแวดล้อมกับการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของป่าไม้ การเปรียบเทียบนโยบายป่าไม้ไทยกับสวีเดน แนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยอาศัยคนในชุมชน และการให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าไม้บทบาทของภาคธุรกิจต่อการป่าไม้ที่ยั่งยืน การเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรป่าไม้ในท้องถิ่น การพัฒนามาตรฐานไม้ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างไทยกับสวีเดน เป็นต้น #ปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน_แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง

 

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูภาพเพิ่มเติม