การจดทะเบียนหย่า

หลักฐานประกอบการหย่า

 1. หนังสือสัญญาหย่า (ทั้งสองฝ่ายจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย) (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
 2. ใบคำร้องขอจดทะเบียนหย่า (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
 3. ใบแสดงฐานะบุคคล(Personbevis)
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย
 5. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไทยของคู่หย่าฝ่ายหญิง
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่สวีเดนของคู่หย่าฝ่ายชาย
 7. ทะเบียนสมรสตัวจริงของทั้งสองฝ่าย (หากไม่มีตัวจริงต้องมีหลักฐานใบแจ้งความจากสถานีตำรวจว่าทะเบียนสมรสตัวจริงสูญหาย)

Required documents

 1. Ifylld blankett för överenskommels av skilsmässa (ladda ner)
 2. Ansökningsblankett om skilsmässa (ladda ner)
 3. personbevis på båda makarna
 4. Kopia av pass på båda makarna
 5. Kopia på thailändska ID och husregistreringsbevis
 6. Kopia på svenska ID eller körkort
 7. Thailändska vigselbevis från båda (Original) Om man inte har originalet måste man förlustanmäla hos polisen och skicka med anmälan

หากรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งมาที่สถานทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม และเมื่อเจ้าหน้าทีสถานทูตได้รับคำร้องแล้ว จะติดต่อกลับไปหาคู่หย่าทั้งสองฝ่าย เพื่อจะทำการนัดหมาย ให้มาลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน

Post Address     

Royal Thai Embassy
Box 262 20
100 40 Stockholm