การจดทะเบียนหย่า

ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนหย่า คู่หย่าจะต้องมาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองเท่านั้น (ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง) หากประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อน ท่านสามารถส่งเอกสารเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จะทำการนัดหมายวันและเวลาให้ผู้ร้องมาทำการจดทะเบียนสมรสอีกทีทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแนบมากับคำร้อง (กรุณาแนบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาด้วย)

ท่านโปรดส่งเอกสารมาที่            Royal Thai Embassy
                                                     Box 262 20
                                                     100 40 Stockholm

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่

หมายเลขโทรศัพท์ 08-588 04252 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ทุกวันทำการปกติ

อีเมล register@thaiembassy.se 

 

 

หลักฐานประกอบการหย่า

 1. หนังสือสัญญาหย่า (ทั้งสองฝ่ายจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย) (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
 2. ใบคำร้องขอจดทะเบียนหย่า (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
 3. ใบแสดงฐานะบุคคล(Personbevis)
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย
 5. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไทยของคู่หย่าฝ่ายหญิง
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่สวีเดนของคู่หย่าฝ่ายชาย
 7. ทะเบียนสมรสตัวจริงของทั้งสองฝ่าย (หากไม่มีตัวจริงต้องมีหลักฐานใบแจ้งความจากสถานีตำรวจว่าทะเบียนสมรสตัวจริงสูญหาย)

Required documents

 1. Completed form for divorce agreement. (Click here)
 2. Divorce application form. (Click here)
 3. Personbevis for both spouses.
 4. Copy of passport for both spouses.
 5. Copy of Thai-ID and house registration certificate.
 6. Copy of Swedish ID or driving license.
 7. Thai marriage certificates from both (Original) If you do not have the original, you must report the loss to the police and send with the report.