การจดทะเบียนหย่า

หลักฐานประกอบการหย่า

 1. หนังสือสัญญาหย่า (ทั้งสองฝ่ายจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย) (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
 2. ใบคำร้องขอจดทะเบียนหย่า (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
 3. ใบแสดงฐานะบุคคล(Personbevis)
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย
 5. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไทยของคู่หย่าฝ่ายหญิง
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่สวีเดนของคู่หย่าฝ่ายชาย
 7. ทะเบียนสมรสตัวจริงของทั้งสองฝ่าย (หากไม่มีตัวจริงต้องมีหลักฐานใบแจ้งความจากสถานีตำรวจว่าทะเบียนสมรสตัวจริงสูญหาย)

Required documents

 1. Completed form for divorce agreement. (Click here)
 2. Divorce application form. (Click here)
 3. Personbevis for both spouses.
 4. Copy of passport for both spouses.
 5. Copy of Thai-ID and house registration certificate.
 6. Copy of Swedish ID or driving license.
 7. Thai marriage certificates from both (Original) If you do not have the original, you must report the loss to the police and send with the report.

 

หากรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งมาที่สถานทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม และเมื่อเจ้าหน้าทีสถานทูตได้รับคำร้องแล้ว จะติดต่อกลับไปหาคู่หย่าทั้งสองฝ่าย เพื่อจะทำการนัดหมาย ให้มาลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน

กรุณาแนบหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้มากับคำร้องด้วย

Post Address     

Royal Thai Embassy
Box 262 20
100 40 Stockholm