ความร่วมมือด้านป่าไม้ยั่งยืน และนวัตกรรมป่าไม้ ตอนที่ 5

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส และผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างป่าไม้ของไทย รับฟังการบรรยายจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบป่าไม้ยั่งยืนและการก่อสร้างอาคารไม้ของสวีเดน เริ่มจากการบรรยายของคุณ Paul Westin ตำแหน่ง Senior Business Developer, Swedish Energy Agency เกี่ยวกับบทบาทของรัฐในการใช้นโยบายด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะจากไม้ รวมถึงโอกาสความร่วมมือกับไทย ตามด้วยการบรรยายจากคุณ Anders Malmer, International coordinator of the Swedish Forest Agency (SFA) และคุณ Johan Eriksson, Deputy Chief Forest Department, management group of SFA เกี่ยวกับประวัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของสวีเดน

          จากนั้นคุณ Ulrika Stenkula, Co-founder of Gaia Arkitektur ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ที่เน้นการออกแบบอาคารและการตกแต่งภายในอาคารด้วยไม้ และคุณ Susanne Rudenstam, CEO, Swedish Wood Building Council Näringslivets hus บรรยายเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางส่งเสริมให้เกิดการใช้ไม้ในการก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการปลูกป่าอย่างยั่งยืน

          ในช่วงบ่าย คณะได้ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานที่สถานทูตฯ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือและการผลักดันเรื่องป่าไม้ยั่งยืนอย่างเป็นรูปโดยเน้นเรื่องการก่อสร้างอาคารไม้ขับเคลื่อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วน