บัตรประจำตัวประชาชนไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้บริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย (Smart Card) แก่บุคคลสัญชาติไทย

ท่านสามารถจองเวลาทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา


ขั้นตอนการมาขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย สามารถเข้าดูได้จากลิงก์นี้ https://youtu.be/ufvePjTpXEg

 

 ใครมีสิทธิ์ขอทำบัตรประชาชนในต่างประเทศได้

 1. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเคยมีบัตรประชาชนไทยมาก่อนแล้ว โดยที่บัตร
  - หมดอายุ
  - หาย ถูกทำลาย หรือชำรุด
  - แก้ไขชื่อตัว-นามสกุล หรือที่อยู่**
 2. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศสวีเดนและลัตเวียเท่านั้น

 ** กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขชื่อตัว-นามสกุล หรือที่อยู่  ท่านจะต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากที่ว่าการอำเภอที่ประเทศไทยมาแล้วเท่านั้น 

หลักฐาน/เอกสารการขอรับบริการทำบัตรประชาชน

 1. แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชน คลิกที่นี่
 2. บัตรเก่าที่หมดอายุ/บัตรที่ชำรุด/บัตรที่ต้องการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อตัว (แก้ไขได้เฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะอ้างอิงตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
 3. กรณีบัตรหาย นำสำเนาบัตรเดิม พร้อมเอกสารแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาประกอบด้วย เช่น หนังสือเดินทางไทยพร้อมสำเนา หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 4. หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อตัว หรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 5. ค่าธรรมเนียม 35 โครน่าสวีเดน ชำระโดย Swish เท่านั้น (กรณีบัตรหาย บัตรชำรุดหรือเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตร)

ข้อควรทราบ

 1. ผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่ก่อนบัตรเดิมหมดอายุได้ โดยให้ยื่นคำขอภายใน 60 วัน ก่อนที่บัตรเดิมหมดอายุ
 2. ผู้ที่จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรก จะต้องติดต่อและยื่นคำขอ ณ ที่ว่าการอำเภอ/เขต ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. กรณีที่เปลียนชื่อตัว และ/หรือนามสกุลภาษาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ได้ ท่านจะต้องติดต่อและขอทำบัตรใหม่ได้ที่ว่าการอำเภอที่ประเทศไทยเท่านั้น
  *** กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนนามสกุลภาษาไทยเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเดินทางต่างชาติ (หลังสมรส) ท่านจะต้องดำเนินการดังนี้
     1. นำเอกสาร Personbevis ที่มีแสดงการเปลี่ยนสถานะ หรือสถานะครอบครัว พร้อมใบสมรส ไปทำการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน (Utrikesdepartementet-
         UD)
     2. นำเอกสารข้อที่ 1 (หลังจากได้รับการรับรองจาก UD) มาทำการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ (ท่านสามารถเช็คข้อมูลการรับรองเอกสารที่เว็บไซต์นี้ได้)
     3. นำเอกสารข้อที่ 2 ไปทำการแปลเป็นภาษาไทย
     4. นำเอกสารที่ได้รับการแปล ไปทำการรับรองการแปลที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)
     5. ติดต่อที่ว่าการอำเภอที่ประเทศไทย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงนามสกุล และขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ที่นั่น
 4. หากท่านมีความประสงค์ ต้องการทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน (แนะนำให้ท่านทำการจองเวลา 2 แผนก ในวันเดียวกัน) โดยขอความกรุณาจองเวลาทำบัตรประชาชนก่อน (ใช้เวลา 30 นาที) และท่านต้องทำการจองเวลาในฝ่ายหนังสือเดินทางต่อไป  (ทำการจองคิวฝ่ายบัตรประชาชน และฝ่ายหนังสือเดินทาง แต่ละแผนกแยกกัน) เมื่อท่านทำบัตรประชาชนเสร็จแล้ว ได้รับบัตรใหม่เลย จึงจะสามารถทำหนังสือเดินทางได้ตามเวลาที่ท่าจองใว้ได้
 5. ผู้ยื่นคำร้องสามารถรับบัตรใหม่ได้เลย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

  ********************************************

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายบัตรประชาชนไทยได้ที่
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม (ฝ่ายกงสุล)
  โทรศัพท์ +46 (0)8 588 04 258 ติดต่อได้ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. (จันทร์ - ศุกร์)
  อีเมล์ idcard@thaiembassy.se