Linköping กับโอกาสความร่วมมือไทย-สวีเดน

          เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และอัครราชทูตที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต ได้เยือนเมือง Linköping โดยได้พบหารือกับนาย Carl Fredrik Graf ผู้ว่าการเขต Östergötland และนาย Mikael Sanfridson นายกเทศมนตรีเมือง Linköping เกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับเมือง Linköping ซึ่งมีจุดแข็งในด้านนวัตกรรม พลังงาน และอุตสาหกรรมการบิน โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาควิชาการ

          คณะยังได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านการทหารกับผู้แทนบริษัท SAAB เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานจากบริษัท Tekniska Verken และหารือเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัย Linköping โดยได้พบกับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาไทยด้วย

          Linköping เป็นเมืองแห่งอนาคตและนวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีและแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในเมืองที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างกันต่อไป