การเดินทางจากประเทศไทยเข้ามายังสวีเดน

(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565)

1. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สวีเดนได้ยกเลิกระเบียบการห้ามเดินทางเข้าประเทศ (entry ban) ที่ใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งหมด

2. ผู้ที่จะเดินทางเข้าสวีเดน รวมถึงคนไทย จึงสามารถเดินทางเข้าสวีเดนได้โดยไม่ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือผลตรวจโควิดที่เป็นลบก่อนเดินทาง

3. สำหรับรายละเอียดเรื่องวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสวีเดนเป็นการพิจารณาของทางการสวีเดน ขอความกรุณาสอบถามจากสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย