การจดทะเบียนสมรส

บุคคลสัญชาติไทยสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยที่ผู้จะขอทะเบียนสมรส ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถดำเนินการด้วยตนเอง หากอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่มากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมหรือต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลทั้งสามดังกล่าวข้างต้น แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากศาลจึงสมรสได้
 2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
 3. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
 4. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา (พี่น้องต่างบิดา/มารดา)
 5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
 6. หญิงที่สามีเสียชีวิตหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้หลังจากที่หย่าแล้วไม่น้อยกว่า  310 วัน นอกจาก
  6.1 คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
  6.2 จดทะเบียนสมรสกับบุคคลเดิม
  6.3 มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ตั้งครรภ์
  6.4 ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนสมรส

ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะต้องมาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองเท่านั้น (ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง) หากประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อน ท่านสามารถส่งเอกสารเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จะทำการนัดหมายวันและเวลาให้ผู้ร้องมาทำการจดทะเบียนสมรสอีกทีทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแนบมากับคำร้อง (กรุณาแนบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาด้วย)

ท่านโปรดส่งเอกสารมาที่        Royal Thai Embassy
                                                 Box 262 20
                                                 100 40 Stockholm

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่

หมายเลขโทรศัพท์ 08-588 04252 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ทุกวันทำการปกติ

อีเมล register@thaiembassy.se 

 

บุคคลสัญชาติไทย

 1. ใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรส  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) และใบบันทึกการสมรส (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
 2. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง สามารถนำมาแสดงในวันที่มาจดทะเบียนสมรสได้)
 3. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง สามารถนำมาแสดงในวันที่มาจดทะเบียนสมรสได้)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาวีซ่าของประเทศสวีเดน (PUT CARD) ในกรณีที่ มีวีซ่าการเข้ามาประเทศสวีเดน 1 ฉบับ
 6. ใบสำคัญการหย่าหรือทะเบียนหย่า 1 ฉบับ (กรณีผู้ร้องเคยจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าแล้ว)
 7. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

 

บุคคลสัญชาติอื่น (ผู้ที่จะสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย)

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง สามารถนำมาแสดงในวันที่มาจดทะเบียนสมรสได้)
 2. หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (Hindersprövning) 1 ฉบับ ซึ่งออกโดยทางการของประเทศสวีเดน (Skatteverket) โดยจะต้อง
  2.1 แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  2.2 รับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน (UD Juridiska Expedition)
  2.3 และรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม
 3. ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดน (Personbevis) 1 ชุด
 4. ทะเบียนการหย่า (หากเคยมีการสมรสมาก่อนหน้า) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก Notary Public ของสวีเดน และกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน (UD Juridiska Expedition) 1 ฉบับ