การจดทะเบียนสมรส

บุคคลสัญชาติไทยสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยที่ผู้จะขอทะเบียนสมรสต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถดำเนินการด้วยตนเอง หากอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่มากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมหรือต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลทั้งสามดังกล่าวข้างต้น แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากศาลจึงสมรสได้
 2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
 3. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
 4. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา (พี่น้องต่างบิดา/มารดา)
 5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
 6. หญิงที่สามีเสียชีวิตหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้หลังจากที่หย่าแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน นอกจาก

                    6.1 คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น

                    6.2 จดทะเบียนสมรสกับบุคคลเดิม

                    6.3 มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ตั้งครรภ์

                    6.4 ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนสมรส

 บุคคลสัญชาติไทย

 1. ใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรส (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
 2. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)
 3. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาวีซ่าของประเทศสวีเดน (PUT CARD) ในกรณีที่มีวีซ่าการเข้ามาประเทศสวีเดน 1 ฉบับ
 6. ใบสำคัญการหย่าหรือทะเบียนหย่า 1 ฉบับ (กรณีผู้ร้องเคยจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าแล้ว)
 7. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

 

บุคคลสัญชาติอื่น (ผู้ที่จะสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย)

 1.  สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)
 2. หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (Hindersprövning) 1 ฉบับ ซึ่งออกโดยทางการของประเทศสวีเดน (Skatteverket)

โดยจะต้อง

                    2.1 แปลเป็นภาษาอังกฤษ (โดย Authorized translator)

                    2.2 รับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน (UD Juridiska Expedition)

                    2.3 และรับรองคำแปลที่สถานเอกอัครราชฑูตฯ ไทย ณ  กรุงสตอกโฮล์ม

 1. ใบรับรองการทำงาน 1 ฉบับ ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก Notary Public และกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน (UD Juridiska Expedition) 1 ฉบับ
 2. ใบรับรองการเสียภาษี (1 ปี ย้อนหลัง)  1 ฉบับ ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก Notary Public ของสวีเดน และกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน (UD Juridiska Expedition) 1 ฉบับ
 1. ใบรับรองเงินเดือน (3 เดือนย้อนหลัง) 1 ฉบับ ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก Notary Public ของสวีเดน และกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน (UD Juridiska Expedition) 1 ฉบับ
 2. ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดน (Personbevis) 1 ชุด

ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะต้องมาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เอง (ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง) แต่จะต้องส่งเอกสารเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน โดยส่งมาที่

Royal Thai Embassy
Box 262 20
100 40 Stockholm

 และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จะทำการนัดหมายวันและเวลาให้ผู้ร้องมาทำการจดทะเบียนสมรสอีกที